Tlačivo vo formáte PDF: Ziadost_o_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_PDF

Tlačivo vo formáte ODT: Ziadost_o_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_ODT

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, referát správy majetku a geodetických informácií

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

ŽÚBOR Marek, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 242, marek.zubor@karlovaves.sk

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Vyplnenú Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného/orientačného čísla
  • Rozhodnutie o odstránení stavby s vyznačením právoplatnosti (originál alebo overená fotokópia)
  • List vlastníctva stavby a pozemku (LV – originál alebo overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace)
  • Potvrdenie o asanácii stavby resp. o odvoze sute zo stavby
  • Tabuľka so súpisným číslom (treba odovzdať)
  • Iné (napr. splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka – žiadateľa, rozhodnutie o dedičstve)

Poplatok: bez poplatku

 

Spôsob vybavenia: Po podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného/orientačného čísla sa žiadosť odovzdá referátu a ten následne po schválení starostkou odpovie žiadateľovi.

 

Lehota vybavenia: 30 dní.

 

Zákonná úprava: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves podľa § 2c, ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00