V oblasti práva a majetku zabezpečuje mestská časť úlohy súvisiace s bytovým fondom, predbežnou právnou ochranou, občianskym spolunažívaním. Prerokováva priestupky a správne delikty a ukladá sankcie v zmysle platných právnych predpisov. Komplexne zabezpečuje agendu podnikateľských činností. Prijíma a spracúva požiadavky o finančné príspevky z rozpočtu obce formou dotácií. Vedie agendu prenájmov nebytových priestorov, garáží a pozemkov v správe mestskej časti, spolupracuje so správcovskými spoločnosťami a vykonáva gesčnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mestskej časti. Zabezpečuje agendu určovania, zmien a zrušenia súpisných a orientačných čísel. Súčasťou oddelenia právneho a majetkového je aj agenda preneseného výkonu štátnej správy na úseku rozvoja bývania (žiadostí o podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania a žiadostí o čerpanie schváleného úveru)

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves poskytuje možnosť prenájmu vybraných nebytových priestorov pre potreby krátkodobých prenájmov (na akcie, podujatia, stretnutia a iné).

KONTAKT:

OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 192, 0940 634 113,

E-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00