Žiadosti o dotácie na našom úrade vybavujeme pre všetky oprávnené deti, ktoré chodia do základných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves, nezávisle od trvalého bydliska detí alebo ich rodičov.  https://www.karlovaves.sk/zoznam-skol/

Ak Vaše dieťa chodí do základnej školy v inej mestskej časti, informujte sa v škole, alebo u príslušného zriaďovateľa školy, ako máte postupovať pri podávaní žiadosti. Najčastejšie je zriaďovateľom zariadenia Miestny úrad v mestskej časti v ktorej škola sídli.

Dotácie na školské potreby sa poskytujú vždy v septembri a vo februári. Výška dotácie je najviac 33,20 € na dieťa a rok. Je určená najmä na zošity, písacie potreby, učebnice a nevyhnutné individuálne pomôcky.

Postup ako môžete pre svoje dieťa vybaviť dotáciu:

Ak ste poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi

Najneskôr do 6. dňa v mesiaci požiadajte na našom úrade o zaradenie Vášho dieťaťa do zoznamu detí na posúdenie nároku na dotácie. Môžete to urobiť v čase úradných hodín na našom oddelení. Ak si telefonicky vopred dohodnete stretnutie s pracovníčkou nášho oddelenia pani Mgr. Máriou Poláchovou budete mať istotu, že bude mať dostatok priestoru sa Vám osobne venovať a skráti sa Vám doba čakania v prípade väčšieho počtu klientov.

Potrebné dokumenty:

  1. rozhodnutie alebo potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzujúce, že aktuálne poberáte dávku v hmotnej núdzi,
  2. potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa a
  3. vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu (v prípade, že je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu)

Naša pracovníčka Vám môže pomôcť s vypísaním tlačiva “Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu”, ku ktorému sa priložia originály Vami prinesených dokladov. Z každého originálu si u nás urobíme bezplatne fotokópiu, nemusíte si ich pripravovať vopred. Ak neviete prísť osobne, môžete všetky potrebné dokumenty poslať poštou. Do žiadosti nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Ak ku svojej žiadosti priložíte všetky potrebné dokumenty uľahčíte prácu našej pracovníčke a zrýchlite prípravu žiadosti, ktorú my predkladáme na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za deti z našej mestskej časti.

Ak patríte medzi rodiny, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale zároveň priemerný mesačný príjem Vašej domácnosti (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje za posledných 6 mesiacov životné minimum

Môžete požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV na Karloveskej ulici o posúdenie príjmu na účely dotácií. Kalkulačka na výpočet životného minima

Potrebné dokumenty:

  1. vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu (v prípade, že je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu)
  2. formulár na posúdenie príjmu
  3. doklady preukazujúce Váš príjem za posledných 6 mesiacov,
  4. rodné listy detí, a
  5. ďalšie doklady, ktorými preukážete oprávnenosť žiadosti a výšku príjmov napr. podaný návrh na súd o rozvod, o výživné, podaný návrh na exekúciu za neplatenie výživného, apod.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00