Žiadosti o dotácie na našom úrade vybavujeme pre všetky oprávnené deti, ktoré chodia na materské a základné školy zriadené Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves (nezávisle od bydliska detí alebo ich rodičov).

Ak Vaše dieťa chodí do materskej školy alebo základnej školy v inej mestskej časti, aj ak máte trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, informujte sa v škole alebo u príslušného zriaďovateľa školy ako máte postupovať pri podávaní žiadosti. Najčastejšie je zriaďovateľom zariadenia Miestny úrad v mestskej časti v ktorej sídli škola/škôlka.

Dotácie na stravu sa poskytujú preddavkovo mesačne. V sume najviac 1€ na jeden stravovací deň. Dotácie na školské potreby sa poskytujú vždy v septembri a vo februári. Výška dotácie je najviac 33,20 € na dieťa na rok. Je určená najmä na zošity, písacie potreby, učebnice a nevyhnutné individuálne pomôcky.

Postup ako môžete pre svoje dieťa vybaviť dotácie:

A) Ak ste poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi

Najneskôr do 6. dňa v mesiaci požiadajte na našom úrade o zaradenie Vášho dieťaťa do zoznamu detí na posúdenie nároku na dotácie. Môžete to urobiť v čase úradných hodín na našom oddelení. Ak si telefonicky vopred dohodnete stretnutie s pracovníčkou nášho oddelenia pani Zacharovou, budete mať istotu, že bude mať dostatok priestoru sa Vám osobne venovať a skráti sa Vám doba čakania v prípade väčšieho počtu klientov.

Naša pracovníčka spolu s Vami vypíše „Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu“ ku ktorému sa priložia originály Vami prinesených dokladov. Z každého originálu si urobíme aj fotokópiu. Fotokópie si nemusíte pripravovať vopred – urobíme Vám ich my tu, u nás, bezplatne.

Ak nemôžete prísť osobne, môžete Vyhlásenie s priloženými potrebnými dokumentami poslať poštou. Nezabudnite uviesť do žiadosti Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Potrebné dokumenty

  1. rozhodnutie alebo potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzujúce, že aktuálne poberáte dávku v hmotnej núdzi a
  2. potvrdenie o návšteve školy/škôlky Vášho dieťaťa.

Ak ku svojej žiadosti priložíte všetky potrebné dokumenty uľahčíte prácu našej pracovníčke a zrýchlite prípravu žiadosti, ktorú my predkladáme na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za všetky deti z našej mestskej časti.

B) Ak patríte medzi rodiny, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale zároveň priemerný mesačný príjem Vašej domácnosti (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje za posledných 6 mesiacov životné minimum 

Môžete požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV na Karloveskej ulici o posúdenie príjmu na účely dotácií. Kalkulačka na výpočet životného minima

Urobíte to tak, že vyplníte

  1. Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu
  2. Formulár na posúdenie príjmu*

*Čisté tlačivá si môžete vyzdvihnúť v úradných hodinách v Informačnej kancelárii nášho úradu, aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV na Karloveskej ulici. 

A priložíte k nim

  1. doklady preukazujúce Váš príjem za posledných 6 mesiacov,
  2. rodné listy detí, a
  3. ďalšie doklady, ktorými preukážete oprávnenosť žiadosti a výšku príjmov napr. podaný návrh na súd o rozvod, o výživné, podaný návrh na exekúciu za neplatenie výživného, apod.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00