Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves určuje VZN č. 8/2008 v znení VZN č. 1/2013

 

O jednorazovú finančnú výpomoc môžete požiadať ako fyzická osoba. Hlavnou podmienkou je, že musíte byť obyvateľom MČ Bratislava-Karlova Ves, čiže musíte mať trvalý pobyt v MČ Bratislava-Karlova Ves. Jednorazovú finančnú výpomoc možno z rozpočtu mestskej časti poskytnúť z viacerých dôvodov:

 

a) za podmienok ustanovených zákonom o pomoci v hmotnej núdzi ako jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi je jednorazová dávka v hmotnej núdzi určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi a nevyhnutného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, perina, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, mimoriadne liečebné náklady alebo školské potreby).

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (aktuálne do výšky =615,21 Eur) a súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie uvedenú presiahnuť sumu.

b) na prekonanie nepriaznivej krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze,

c) prihliadnutím na ťažký zdravotný stav žiadateľa,

d) pri príležitosti dožitia 90, 95, 100 a viac rokov života,

e) z iného zreteľa hodného dôvodu.

 

Právny nárok je iba na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a majú ho iba oprávnení žiadatelia. Jednorazová finančná výpomoc je nenávratná finančná pomoc. Výška jednorazovej finančnej výpomoci nemôže, s výnimkou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, presiahnuť dvojnásobok životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu (aktuálne =410,14 Eur). Jednorazová finančná výpomoc sa prednostne poskytuje formou vecného plnenia. O poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci rozhoduje, spravidla po predchádzajúcom prerokovaní v komisii bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov, starosta.

 

Ak si myslíte, že jednorazová finančná výpomoc by mohla byť riešením Vašej situácie, zastavte sa u nás na úrade – v rámci sociálneho poradenstva, ktoré poskytujeme, Vám naše sociálne pracovníčky veľmi radi pomôžu pri vypisovaní žiadosti a príprave príloh, aj pri hľadaní ďalších možností riešenia Vašej situácie.

 

Postup pri žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc (JFV)

 1. vypíšte žiadosť
 2. a priložte k nej všetky doklady a potvrdenia, ktorými môžete preukázať, že ste oprávnení žiadatelia o výpomoc
  • Potvrdenie o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti – v rozpise za posledných 6 mesiacov, za každý mesiac osobitne
  • Potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie /pečiatka v tlačive žiadosti/
  • Potvrdenie o návšteve školy u školopovinných detí, fotokópie rodných listov neškolopovinných detí
  • Fotokópia preukazu zdravotne ťažko postihnutého (originál si pripravte k nahliadnutiu), resp. potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, plánovaných vyšetreniach a hospitalizáciách
  • Ústrižky o platbách nájomného za bývanie, za elektrinu, SIPO, plyn apod. za posledný mesiac
 3. vyplnenú žiadosť aj s prílohami buď podajte v Informačnej kancelárii na našom úrade alebo ju k nám pošlite poštou
 4. Najneskôr do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti, sa s Vami skontaktujú naše sociálne pracovníčky a požiadajú Vás o stretnutie vo Vašej domácnosti.

Na stretnutí si spolu prejdete dôvody a okolnosti Vašej núdze kvôli ktorým žiadate o výpomoc, budete mať možnosť ukázať čo všetko ste už pre vyriešenie Vašej situácie Vy sami urobili a čo sa ešte chystáte urobiť a tiež si spolu so sociálnou pracovníčkou/ sociálnym pracovníkom nastavíte plán ďalšej spolupráce. Zo stretnutia vo Vašej domácnosti vypracujete spoločne správu – vrátane spoločného plánu práce – ktorá bude doplnením Vašej žiadosti o JFV.

 1. Sociálni pracovníci predložia Vašu žiadosť so všetkými podkladmi na posúdenie Komisii bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov a následne pani starostke.
 2. Po posúdení Vám príde od nás z úradu stanovisko. V prípade schválenia dostanete rovno aj rozhodnutie od p. starostky.
 3. Ak bude výpomoc určená na úhradu konkrétnych výdavkov, budete musieť doložiť doklady, ktorými preukážete dohodnuté použitie poskytnutej výpomoci.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00