Postup ako sa môžete prihlásiť na obedy

 1. Premyslite si do ktorej jedálne by ste chceli chodiť.
 2. Prídite v čase úradných hodín na náš úrad na Oddelenie sociálnych vecí.

Naša pracovníčka spolu s Vami vypíše žiadosť a Vyhlásenie o majetku ku ktorej sa priložia fotokópie Vami prinesených dokladov.
Fotokópie si nemusíte pripravovať vopred – urobíme Vám ich my tu, u nás, bezplatne.

Ak nemôžete prísť osobne, môžete svoju žiadosť s priloženými potrebnými dokumentami poslať poštou.
Ak sa rozhodnete pre poštu, nezabudnite uviesť do žiadosti Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Potrebné dokumenty

ak ste dôchodca
 • občiansky preukaz alebo pas
 • rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu) a
 • aktuálny výmer (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)
ak máte ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 • občiansky preukaz alebo pas
 • preukaz ŤZP alebo potvrdenie od lekára (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu) a
 • doklady preukazujúce Váš príjem (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)
ak ste v núdzi t.j. nemáte zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv a základná osobná hygiena)
 • občiansky preukaz alebo pas
 • doklady preukazujúce Vašu situáciu (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu) a
 • doklady preukazujúce Váš príjem (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)
 • Následne prebehne posúdenie Vašej žiadosti – či ste alebo nie ste oprávneným žiadateľom a ak ste, tak do akej kategórie podľa výšky Vášho príjmu patríte. Zvyčajne posúdenie urobí naša pracovníčka ihneď ako od Vás dostane všetky potrebné podklady a rovno Vám aj povie výsledok posúdenia.
 • Ak máte nárok na poberanie stravy v jedálňach MČ, nahlási Vás naša pracovníčka do tej jedálne, ktorú si vyberiete, a dá Vám všetky potrebné informácie (kde a kedy si môžete vyzdvihnúť šeky na úhradu stravného, dokedy musíte mať šek uhradený, stravné lístky, kedy sa vydávajú obedy, od ktorého dňa môžete začať chodiť na obedy apod.).

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00