Stavebný úrad 

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku v mestskej časti, vykonáva miestne obhliadky v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní, spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku, pripravuje stanoviská v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb na území mestskej časti a mnoho ďalších činností.

Kompletnú agendu stavebného úradu si môžete pozrieť na strane č. 3 v organizačnom poriadku: Organizacny_poriadok_MU_BA_KV_2015

Tu môžete nájsť: Sadzobník správnych poplatkov

 Vybavovanie žiadostí od občanov:

Kontakty:

Dokumenty:

Oddelenie územného rozvoja

Územný rozvoj predstavuje komplexnú starostlivosť o mestskú časť z hľadiska územného, priestorového, urbanistického a architektonického vývoja. Znamená ochranu špecifík a charakteristík mestskej časti, zvyšovanie kvalít a hodnôt mestskej časti, zlepšovanie kvalít životného urbanizovaného prostredia. Jeho úlohou je zabezpečenie podmienok, možností a nástrojov pre riadenie urbanistického, architektonického a estetického rozvoja mestskej časti.

Vlastné činnosti:

  • spracováva zadávacie podmienky pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií,
  • zabezpečuje obstarávanie zonálnych územnoplánovacích podkladov, najmä urbanistických štúdií zón a územno-technických podkladov,
  • zabezpečuje obstarávanie zonálnych územnoplánovacích dokumentácií, územných plánov zón,
  • pripravuje stanoviská mestskej časti k rozvojovým stratégiám, koncepciám, štúdiám a strategickým plánom, ktoré súvisia s územným rozvojom mestskej časti,
  • pripravuje stanoviská mestskej časti k územnoplánovacím dokumentáciám, príp. k aktualizáciám a zmenám a doplnkom územnoplánovacích dokumentácií, ktoré obstarávajú iné orgány územného plánovania (Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a ďalšie)
  • zabezpečuje komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť pre stavby financované mestskou časťou,
  • poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri príprave investičných zámerov a projektov s cieľom ich usmerňovania z hľadiska ich potenciálnych vplyvov na urbanisticko-architektonický rozvoj mestskej časti.

Vybavovanie žiadostí občanov:

Kontakty:

Dokumenty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00