Územný rozvoj predstavuje komplexnú starostlivosť o mestskú časť z hľadiska územného, priestorového, urbanistického a architektonického vývoja. Znamená ochranu špecifík a charakteristík mestskej časti, zvyšovanie kvalít a hodnôt mestskej časti, zlepšovanie kvalít životného urbanizovaného prostredia. Jeho úlohou je zabezpečenie podmienok, možností a nástrojov pre riadenie urbanistického, architektonického a estetického rozvoja mestskej časti.

Vlastné činnosti:

  • spracováva zadávacie podmienky pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií,
  • zabezpečuje obstarávanie zonálnych územnoplánovacích podkladov, najmä urbanistických štúdií zón a územno-technických podkladov,
  • zabezpečuje obstarávanie zonálnych územnoplánovacích dokumentácií, územných plánov zón,
  • pripravuje stanoviská mestskej časti k rozvojovým stratégiám, koncepciám, štúdiám a strategickým plánom, ktoré súvisia s územným rozvojom mestskej časti,
  • pripravuje stanoviská mestskej časti k územnoplánovacím dokumentáciám, príp. k aktualizáciám a zmenám a doplnkom územnoplánovacích dokumentácií, ktoré obstarávajú iné orgány územného plánovania (Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a ďalšie)
  • zabezpečuje komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť pre stavby financované mestskou časťou,
  • poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri príprave investičných zámerov a projektov s cieľom ich usmerňovania z hľadiska ich potenciálnych vplyvov na urbanisticko-architektonický rozvoj mestskej časti.

Vybavovanie žiadostí občanov:

Kontakty:

Dokumenty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00