Túto žiadosť musí podať každý občan, ktorý chce na území mestskej časti Karlova Ves ….

Tlačivo: Ziadost-ZVP-zelen

 

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplnené tlačivo zvláštne užívanie – zaujatie verejného priestranstva
  • schválený projekt organizácie dopravy počas doby trvania zvláštneho užívania, ak je potrebný
  • vyjadrenie vlastníka alebo správcu užívaného verejného priestranstva, ak ním nie je mestská časť Bratislava – Karlova Ves
  • situačný náčrt s kótovanou rozkopávkou, s vyznačenou voľnou šírkou vozovky, chodníka alebo iného zaujatého verejného priestranstva a s vyznačenými vývodmi inžinierskych sietí v mieste plánovaného užívania (napr. kanalizácia, voda, plyn a pod.)
  • parcelné číslo parcely (parciel), na ktorej bude zvláštne užívanie realizované
  • fotografickú dokumentáciu miesta pred zaujatím verejného priestranstva a po jeho skončení

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, referát ekológie a zelene. 

Poplatok:

Doklad o úhrade správneho poplatku (99,5 EURO), zaplateného prevodom na účet MÚ MČ Karlova Ves, poštovou poukážkou alebo v pokladni MÚ MČ Karlova Ves, splatným pri podaní žiadosti.

Spôsob vybavenia:

Vydanie súhlasu formou rozhodnutia.

Lehota na vybavenie:

30 dní.

Zákonná úprava:

VZN 7/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác na území MČ Bratislava – Karlova Ves

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00