Túto žiadosť musí podať každý občan, ktorý chce na území mestskej časti Karlova Ves ….

Tlačivo:

Ziadost_vykopove_prace (ODT)

Ziadost_vykopove_prace (PDF)

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplnené tlačivo Vydávanie rozhodnutí na výkopové práce – ohlásené
  • stavebné povolenie, ak bolo vydané (kópia)
  • harmonogram práce najmenej v dvojsmennosti, ak práce budú trvať viac ako 20 dní
  • schválený projekt organizácie dopravy počas výkopových prác
  • vyjadrenie vlastníka alebo správcu verejného priestranstva, ak ním nie je mestská časť Bratislava – Karlova Ves
  • situačný náčrt s kótovanou rozkopávkou s vyznačenou voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka
  • fotografickú dokumentáciu miesta rozkopávky pred začatím prác a po skončení prác
  • zakreslené a potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí v mieste rozkopávky
  • parcelné číslo parcely (parciel), na ktorej bude rozkopávka realizovaná
  • doklad o úhrade správneho poplatku (80,00 EUR)

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, referát dopravy a cestného hospodárstva

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

VRABEC Pavel, Tel. kontakt: 02/707 11 271, E-mail: pavel.vrabec@karlovaves.sk

Poplatok:

Správny poplatok – 80 €

Lehota na vybavenie:

30 dní.

Zákonná úprava:

§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Poznámka:

Žiadosť je potrebné podať 30 dní pred uskutočnením výkopových prác.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00