Žiadosť o vyhradené parkovanie – NOVÉ

Vyhradené parkovanie (VP) sa prideľuje pre fyzické osoby, právnické osoby a držiteľov preukazu ZŤP. Do 20 parkovacích miest na komunikácii sa prideľuje max. 40% miest na vyhradené parkovanie a nad 20 parkovacích miest max. 50% miest na vyhradené parkovanie. Podmienkou na pridelenie VP je trvalý pobyt v MČ Bratislava-Karlova Ves a EČV s bratislavskou poznávacou značkou. Vyhradené parkovanie sa prideľuje na 1 rok od 1.1 do 31.12. daného roka (okrem držiteľov ZŤP).

Tlačivo: 

Ziadost_o_vyhradene_parkovanie_NOVE.pdf

Ziadost_o_vyhradene_parkovanie_NOVE.odt

K vybaveniu potrebujete:

  • – Vyplnené tlačivo žiadosť o vyhradené parkovanie – NOVÉ
  • – Žiadateľ je povinný sa preukázať preukazom totožnosti a preukázať vlastníctvo, alebo iný právny vzťah k osobnému motorovému vozidlu (napr. preukazom o evidencii vozidla, dokladom lízingovej spoločnosti a pod.)

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, referát dopravy a cestného hospodárstva

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Ing., 02/707 11 274, zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk

Poplatok:

Podľa VZN 6/2015 bola daň za užívanie verejného priestranstva určená na 345,29 €/rok.

Lehota na vybavenie:

30 dní.

Zákonná úprava:

§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Žiadosť o vyhradené parkovanie – PREDĹŽENIE

Vyhradené parkovanie (VP) sa prideľuje pre fyzické osoby, právnické osoby a držiteľov preukazu ZŤP. Do 20 parkovacích miest na komunikácii sa prideľuje max. 40% miest na vyhradené parkovanie a nad 20 parkovacích miest max. 50% miest na vyhradené parkovanie. Podmienkou na pridelenie VP je trvalý pobyt v MČ Bratislava-Karlova Ves a EČV s bratislavskou poznávacou značkou. Táto žiadosť sa podáva pred uplynutím doby, na ktorú bolo občanovi pridelené vyhradené parkovacie miesto.

Tlačivo: Žiadosť o predĺženie a oznámenie o vzniku daňovej povinnosti

K vybaveniu potrebujete:

  • – vyplnené tlačivo Žiadosť o vyhradené parkovanie – PREDĹŽENIE
  • – žiadateľ je povinný sa preukázať preukazom totožnosti a preukázať vlastníctvo, alebo iný právny vzťah k osobnému motorovému vozidlu (napr. preukazom o evidencii vozidla, dokladom lízingovej spoločnosti a pod.)

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, referát dopravy a cestného hospodárstva

Poplatok:

Podľa VZN 6/2015 bola daň za užívanie verejného priestranstva určená na 345,29 €/rok

Lehota na vybavenie:

30 dní.

Zákonná úprava:

§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Žiadosť o vyhradené parkovanie – ZRUŠENIE

Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania sa podáva v prípadoch ak už má občan pridelené vyhradené parkovacie miesto na základe novo podanej žiadosti alebo žiadosti o predĺženie a zmení svoje rozhodnutie pred uplynutím lehoty na ktorú má miesto vyhradené. Po uplynutí doby, na ktorú bolo občanovi pridelené vyhradené parkovacie miesto sa táto žiadosť nepodáva.

Tlačivo: Žiadosť o zrušenie VP

K vybaveniu potrebujete:

  • – vyplnené tlačivo Žiadosť o vyhradené parkovanie – ZRUŠENIE
  • – žiadateľ je povinný sa preukázať preukazom totožnosti

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, referát dopravy a cestného hospodárstva

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Ing., 02/707 11 274, zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk

Poplatok:

Bez poplatku

Lehota na vybavenie:

30 dní.

Zákonná úprava:

§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00