menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Sociálne veci

Aktuality

Pracovníci oddelenia sociálnych vecí (OSV) v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zabezpečujú občanom služby, ktoré sú dlhodobo profilované a orientované na ich potreby, tiež na krízové intervencie, poskytujú občanom sociálne poradenstvo priamo na úrade aj v teréne, pomáhajú riešiť krízové situácie jednotlivcom aj rodinám – najmä tým, ktorí sú zvlášť ohrození (maloleté deti a mladiství, seniori, ľudia so zdravotným znevýhodnením a pod…). Sociálne služby a nosné činnosti oddelenia sociálnych vecí sú nasmerované najmä na seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, a aktuálne (od r. 2020) aj na služby spojené predovšetkým s pomocou a ochranou ohrozených skupín obyvateľov pred novým koronavírusom, resp. ochorením Covid-19 (najmä seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením).

Oddelenie sociálnych vecí v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom vypracováva v spolupráci s posudkovým lekárom posudky na odkázanosť na sociálne služby pre občanov, ktorí požiadajú o nasledovné sociálne služby: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba a denný stacionár.

Oddelenie prostredníctvom svojich profesionálnych opatrovateliek a opatrovateľov zabezpečuje komplexnú opatrovateľskú službu v domácnostiach odkázaným občanom, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí v súlade s ich potrebami a s ohľadom na zachovanie ich sociálnych vzťahov.

Mestská časť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec.

K ťažiskovým činnostiam oddelenia patrí aj zabezpečenie stravovania pre seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením a občanov v núdzi, a to prostredníctvom externého dodávateľa pre donášku stravy do domácnosti občana, ale aj ambulantnou formou v jedálňach, ktoré sú dostupné pre mobilných občanov. Zároveň sa dováža strava – obedy aj opatrovaným v rámci domácej opatrovateľskej služby.

K ďalším preferovaným službám patria aj denné centrá pre seniorov a kluby seniorov. Mimoriadne obľúbené sú oficiálne gratulácie jubilantom, ako vyjadrenia úcty obyvateľom mestskej časti pri príležitosti ich životných jubileí, ktoré zabezpečujú oddelenie sociálnych vecí v spolupráci so sekretariátom starostky.

Oddelenie sociálnych vecí vykonáva funkciu opatrovníka, poručníka a osobitného príjemcu dávky. Vypracúva podklady pre správy o spôsobe života a povesti osôb na dožiadanie polície, súdov, prokuratúry a ďalších inštitúcií. Vedie a vykonáva agendu jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, teda pre tých občanov, ktorí sa ocitnú v mimoriadnej nepriaznivej situácii a životnej tiesni.

OSV je správnym orgánom pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky a zneužívania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými. Oddelenie úzko spolupracuje s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVaR Bratislava.

Oddelenie sociálnych vecí spolupracuje s partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na pomoc, aktivizáciu a integráciu ľudí bez domova (DePaul Slovensko, ÚPSVaR), na voľnočasové aktivity detí a mládeže a na poradenstvo a podporu ohrozeným rodinám. Svojou činnosťou je oddelenie prepojené na celomestskú sieť sociálno – zdravotných služieb mestských častí Bratislavy, na Magistrát Hl. m. SR Bratislavy a na Bratislavský samosprávny kraj.

Vysvetlivky:
OSV – oddelenie sociálnych vecí
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
OSPODaSK – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
SPO – sociálnoprávna ochrana
DeD – detský domov
CDR – centrum pre deti a rodiny (od 1.1.2019)
ŽM – životné minimum
MŠ – materská škola
ZŠ – základná škola
MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
BSK – Bratislavský samosprávny kraj

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť