tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Nenávratné finančné príspevky

šípka pre krok späť

Kontakt:

Pozn.: Informácie k poskytovaniu dotácií na projekt alebo činnosť nájdete TU.

Jednorazová finančná pomoc

OSV zabezpečuje poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v čase náhlej núdze a iných finančných nenávratných výpomocí na základe VZN 3/2023 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, obyvateľom, ktorí sa náhle ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi, v mimoriadnej nepriaznivej sociálnej situácii a tiesni, dôchodcom, zdravotne znevýhodneným občanom, rodinám s deťmi, náhradným a neúplným rodinám, nezamestnaným, občanom bez prístrešia, neprispôsobivým občanom s cieľom aktivizácie vlastných zdrojov klienta k prekonaniu aktuálnej nepriaznivej situácie. Vykonáva pritom osobný poradenský pohovor, mapuje príčiny sociálnej núdze, vykoná v prípade potreby osobnú návštevu v domácnosti občana a pohovor aj s najbližšími príbuznými. Projektuje a plánuje s občanom ďalší postup s využitím všetkých dostupných systémových, miestnych a mestských možností sociálnych služieb a pomoci.

V prípade, ak občan vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, rodinnú situáciu a osobnostné nastavenie nedokáže svoju situáciu sám zmeniť, ostáva v dlhodobej ambulantnej starostlivosti OSV, prípadne na čas do zabezpečenia adekvátnej špecializovanej pomoci v prepojení na subjekty sociálno-zdravotnej siete.

OSV preferuje vecnú pomoc – priamu úhradu preukázaných nákladov na bývanie, nákladov na potreby pre deti, liečbu a lieky, nákladov na stravu – čo je možné prepojiť na príspevok na spoločné stravovanie u dôchodcov a občanov so zdravotným postihnutím, teda nákladov na základné životné potreby občanov.

OSV vedie evidenciu žiadostí a žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú finančnú výpomoc.

Dotácie na školské pomôcky

OSV zabezpečuje poskytnutie a vyúčtovanie štátnej dotácie MPSVaR cestou UPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Žiadosť podávajú MŠ a ZŠ v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves cestou zriaďovateľa dvakrát ročne, v januári a v septembri.

Dotácie pre MŠ a ZŠ, ktoré nakupujú školské pomôcky a ktoré ich aj vyúčtujú MPSVaR cestou OSV Miestneho úradu sú určené pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ alebo navštevujú ZŠ a v poslednom ročníku MŠ lebo ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo individuálne – ak tieto deti žijú v rodinách, ktorých príjem je maximálne vo výške ŽM.

OSV zabezpečí poskytnutie dotácie žiadateľovi – príslušnej MŠ alebo ZŠ, ktorá žiada o dotáciu na svojich žiakov. Výška dotácie sa poskytuje najviac vo výške 33,20 Eur na 1 dieťa a rok a poskytuje sa v 2 častiach. Účelom dotácie je nákup školských potrieb (zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré súvisia s vyučovaním dieťaťa v ZŠ a so vzdelávacím procesom dieťaťa v prípravnej triede MŠ).

Poskytovanie dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť