tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Sociálne poradenstvo

šípka pre krok späť

OSV poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo (čl. 32, ods. 10, písm. g) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, § 80, písm. f) zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) vrátane poradenského usmernenia, príp. aj doprevádza občanov pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi, v oblasti sociálnych služieb mestskej časti a mestskej sociálno-zdravotnej siete.

V spolupráci s ÚPSVaR Bratislava a špecializovanými organizáciami zabezpečuje poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva. V spolupráci s OSPODaSK ÚPSVaR Bratislava vypracováva sociálnu diagnostiku, plánuje sociálnu prácu s klientom a jeho rodinou, a následne plán realizuje v rámci pôsobnosti mestskej časti (vykonáva SPO pre dospelých v spolupráci s neziskovými organizáciami a akreditovanými subjektmi).

OSV venuje pozornosť najmä osamelým seniorom, občanom so zdravotným postihnutím a znevýhodnením, úplným, neúplným a náhradným rodinám, nezamestnaným a občanom, ktorým bola ukončená nariadená ústavná výchova dosiahnutím ich plnoletosti (odchovanci DeD). Pre občanov bez domova alebo bez prístrešia a pre občanov, ktorí sa navrátili z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, OSV zabezpečuje pomoc, sociálne služby a sociálnu rehabilitáciu v spolupráci so zmluvnou organizáciou DePaul Slovensko a poskytovateľmi nízkoprahových sociálnych služieb.

Kontakty:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť