menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Opatrovateľská služba

Mestská časť Bratislava Karlova Ves poskytuje opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zákonov fyzickej osobe, ktorá:

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4

Kontakt na vedúcu referátu opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti:

Kontakt na koordinátorky opatrovateľskej služby:

Posúdenie odkázanosti na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Postup pri vybavovaní posúdenia odkázanosti:

  1. Ako prvý krok si žiadateľ na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „MiÚ“) podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, kde vyznačí druh sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený. V tomto prípade ide o opatrovateľskú službu. Pričom v jednej žiadosti môže byť označených v prípade záujmu o posúdenie odkázanosti, aj viac druhov sociálnych služieb, a to aj poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré sú pobytovými službami a ambulantná sociálna služba v dennom stacionári a prepravná služba. Pre sprehľadnenie informácií a zorientovanie sa v danej oblasti, mu pracovníci oddelenia sociálnych vecí radi poskytnú sociálne poradenstvo buď osobne, telefonicky alebo v mailovej komunikácii.

K Žiadosti o posúdenie odkázanosti je potrebné priložiť kópiu prepúšťacej správy z nemocnice v prípade hospitalizácie, nie staršiu ako 6 mesiacov; alebo/a predbežnú prepúšťaciu správu, ak je ešte hospitalizovaný; alebo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vyplnenú obvodným lekárom. K žiadosti sa prikladá tiež kópia aktuálneho dôchodkového výmeru, ktorý zasiela poštou sociálna poisťovňa po valorizácii dôchodkov začiatkom každého nového kalendárneho roka. Lehota na vybavenie žiadosti a vydanie Rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, je podľa zákona o správnom konaní tridsať dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch do šesťdesiatich dní.

  1. Pri prevzatí právoplatného rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, v prípade aktuálneho záujmu, si žiadateľ vyplní na Referáte posudkových činností a opatrovateľskej služby Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby (ďalej len „Žiadosť“), ktorú doručí na zaevidovanie do podateľne MiÚ.

Žiadosť musí obsahovať prílohy:

Následne po doručení Žiadosti je žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov o túto sociálnu službu.

  1. V prípade voľného miesta v poskytovaní opatrovateľskej služby, je žiadateľ oslovený koordinátorkou opatrovateľskej služby, či jeho záujem o túto službu trvá a ak áno, dohodnú si termín stretnutia v domácnosti žiadateľa, spravidla za prítomnosti jeho príbuzných alebo blízkych osôb. Na stretnutí si dohodnú v zmysle Rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu službu poskytovanie jednotlivých opatrovateľských úkonov, ich rozsah, čas poskytovania, spôsob platenia úhrady. Tieto náležitosti budú zapracované do Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Po uzatvorení a podpísaní tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami sa začne prijímateľovi poskytovať sociálna služba v jeho prirodzenom prostredí. V prvý deň poskytovania opatrovateľskej služby príde do domácnosti koordinátorka opatrovateľskej služby, ktorá mu predstaví opatrovateľku.

Súčasťou opatrovateľskej služby je v prípade záujmu prijímateľa aj donáška obeda do domácnosti. Donáška obedov je realizovaná zamestnancami MiÚ motorovým vozidlom v čase od 10:30 hod do 13:30 hod.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť