tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Posudková činnosť

šípka pre krok späť

Oddelenie sociálnych vecí vykonáva podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy posudzovanie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby okrem opatrovateľskej služby aj do zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionáru a prepravnej služby.

Kontakt:

Postup pri vybavovaní posúdenia odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby:

Žiadateľ na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „MiÚ“) podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, kde vyznačí druh sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený, pričom v jednej žiadosti môže byť označených v prípade záujmu o posúdenie odkázanosti, aj viac druhov sociálnych služieb, a to aj poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré sú pobytovými službami a ambulantná sociálna služba v dennom stacionári a prepravná služba. Pre sprehľadnenie informácií a zorientovanie sa v danej oblasti, mu pracovníci oddelenia sociálnych vecí radi poskytnú sociálne poradenstvo buď osobne, telefonicky alebo v mailovej komunikácii.

K žiadosti o posúdenie odkázanosti je potrebné priložiť kópiu prepúšťacej správy z nemocnice v prípade hospitalizácie, nie staršiu ako 6 mesiacov; alebo/a predbežnú prepúšťaciu správu, ak je ešte hospitalizovaný; alebo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vyplnenú obvodným lekárom. K žiadosti sa prikladá tiež kópia aktuálneho dôchodkového výmeru, ktorý zasiela poštou sociálna poisťovňa po valorizácii dôchodkov začiatkom každého nového kalendárneho roka. Lehota na vybavenie žiadosti a vydanie Rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, je podľa zákona o správnom konaní tridsať dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch do šesťdesiatich dní.

Po vystavení a právoplatného Rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby na konkrétny druh sociálnej služby požiada o poskytovanie tejto sociálnej služby zariadenie sociálnych služieb podľa vlastného výberu. Po vyplnení žiadosti o zabezpečenie tejto sociálnej služby v konkrétnom zariadení sa mu začne táto služba po uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovať alebo bude zaradený do evidencie čakateľov.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť