menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

OSV zabezpečuje a vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb v zmysle čl. 32 Štatútu hl. m. SR Bratislavy a v súlade s § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

OSV vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb v spolupráci s OSPODaSK ÚPSVAR Bratislava a akreditovanými subjektmi.

Spolupôsobí:

Poskytuje súčinnosť:

Vykonáva návštevy a šetrenia v domácnosti, v predškolských a školských zariadeniach. Spolupracuje s ÚPSVaR a s orgánmi a organizáciami miestnej a mestskej sociálno–zdravotnej siete a školskými a predškolskými zariadeniami.

Vyhľadáva a odporúča vedeniu  akreditované subjekty pre zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zák. č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Poskytuje a zabezpečuje pomoc:

Prijíma oznámenia o nevhodnom správaní sa detí, o porušovaní povinností rodičov vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, o zneužívaní ich rodičovských práv, ako aj o skutočnosti, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

Zabezpečuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť