menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Záškoláctvo a zneužívanie alkoholu alebo iných návykových látok

OSV je splnomocneným správnym orgánom vo veciach zanedbávania povinnej školskej dochádzky a zneužívania alkoholu alebo iných návykových látok maloletými a mladistvými. Koná ako správny orgán v rámci pohovoru s rodičmi, deťmi a mladistvými a v rámci konania o správnom delikte a priestupkového konania (čl. 34 , ods. 5, písm. e) Štatútu hl. m. SR Bratislavy). Spolupracuje úzko s kurátormi OSPODaSK ÚPSVaR Bratislava a so školami.

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky nahlasuje riaditeľ školy na Miestny úrad v prípade, ak žiak zamešká 15 a viac vyučovacích hodín v 1 mesiaci. 60 a viac zameškaných vyučovacích hodín sa považuje za priestupok a 100 a viac zameškaných vyučovacích hodín sa považuje za trestný čin ohrozenia mravnej výchovy. Zodpovednými za maloleté deti sú ich zákonní zástupcovia – rodičia. Účastníkmi konania sú aj kurátori OSPODaSK ÚPSVaR. Výstupom priestupkového konanie môže byť výchovné opatrenie a pozastavenie prídavku na dieťa, čo je v kompetencii ÚPSVaR a mestská časť je v takom prípade dočasne určená za osobitného príjemcu tejto dávky.

Povinnú školskú dochádzku upravuje § 19 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 37 zák. č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve, kde upravuje kedy sa jedná o priestupok a zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb., Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v § 211 ods. 1, pís. d) a Metodický pokyn MPSVaR SR pre krajské úrady, okresné úrady, školy a obce na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zák. č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.

Alkoholizmus maloletých a mladistvých nahlasuje mestskej časti škola, nemocnica alebo polícia. V priestupkovom konaní je možné uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu vo výške do 33 Eur za porušenie zákazu uvedeného v § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 219/1996 Z. z. v znení zákona č. 214/2009 Z. z. Mladistvej osobe do 18 rokov je možné uložiť pokarhanie za porušenie zákazu uvedeného v § 2 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z. z.

V odôvodnených prípadoch je možné uložiť maloletej alebo mladistvej osobe zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Pri výkone konania o správnom delikte a priestupkového konania OSV spolupracuje najmä s právnym oddelením. Postupuje v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a d) Štatútu hl. m. SR Bratislavy a § 12 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. v znení zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a podľa všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a Hl. m. SR Bratislavy.

OSV vedie agendu a spisovú dokumentáciu priestupkového konania.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť