menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stravovanie seniorov

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves poskytuje stravovanie v jedálni ako podpornú sociálnu službu podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zákonov fyzickej osobe, ktorá:

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.

Kontakt:

Tabuľka č. 1:

Výška príspevku v EURPríjem – dôchodok v EUR
2,50do 268,88
2,00od 268,89 do 403,32 (1,5-násobok ž. m.)
1,00od 403,33 do 537,76 (2-násobok ž. m.)
0,50od 537,77 do 806,64 (3- násobok ž. m.)

Výška životného minima pre jednu plnoletú osobu 268,88 EUR je platná od 1.7.2023.

Stravovanie v jedálňach

Stravovanie formou obeda je zabezpečené v  zmluvných jedálňach alebo výdajniach stravy počas pracovných dní. Oprávnený stravník má nárok na finančný príspevok na 1 jedlo denne. Podrobnosti o finančnom príspevku na stravovanie sú uvedené v platnom VZN č. 8/2019.

Postup prihlásenia sa na stravovanie formou obedov v jedálni alebo výdajni stravy:

  1. Žiadateľ si podľa záujmu vyberie jednu zo zazmluvnených  jedální zo zoznamu, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti alebo mu ho na požiadanie poskytne pracovníčka oddelenia sociálnych vecí.
  2. Následne poverená pracovníčka pri osobnom stretnutí preverí trvalý pobyt žiadateľa v mestskej časti a prevezme od neho fotokópiu aktuálneho výmeru dôchodku (starobného alebo invalidného), na základe ktorého 2x vyplní Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej len „Žiadosť na stravovanie“), ktorá slúži aj ako potvrdenie o priznaní príspevku na stravovanie podľa platného VZN.
  3. K Žiadosti na stravovanie je potrebné v prípade občana so zdravotným znevýhodnením priložiť okrem kópie výmeru invalidného dôchodku aj kópiu preukazu ZŤP.
  4. Žiadateľ následne doručí Žiadosť na stravovanie ním vybranej jedálni, druhé pare Žiadosti na stravovanie sa zdokumentuje na oddelení sociálnych vecí.

Zmluvné jedálne a cena za stravnú jednotku v plnej výške:

JedáleňCena v EUR
Gymnázium Ľ. Sáru 1 3,70
FANY – Františka Nigrovičová v budove ALLIANZ5,50
Spojená škola sv. Františka z Assissi Karloveská 324,00
Základná škola Karloveská 61
4,70
Poliklinika
5,00

*Ceny sú uvedené v plnej výške, bez odpočítania príspevku. Skutočná cena obeda hradená stravníkom je ponížená o príspevok podľa výšky jeho príjmu, viď Tabuľka č. 1 vyššie.

Všetky potrebné informácie o platbách, jedálnych lístkoch, vymedzenom čase na konzumáciu/odber obeda a spôsobe prihlasovania sa alebo odhlasovania sa, žiadateľovi poskytne ním vybraná jedáleň.

Donáška stravy

Stravovanie formou donášky stravy – obeda je zabezpečené priamo k dverám stravníka prostredníctvom GAST TOM s.r.o. v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. Cena za stravnú jednotku v plnej výške v EUR*: 5,33.

Postup pri podaní žiadosti na donášku stravy – obedov:

  1. Žiadateľ alebo osoba splnomocnená konať v mene žiadateľa, doručí buď osobne alebo poštou vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov s potrebnými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti. Táto žiadosť je zverejnená na webovom sídle mestskej časti.
  2. Ak sú splnené všetky náležitosti žiadosti a  nie je naplnená maximálna kapacita počtu stravníkov, daná v zmluvnom vzťahu s dodávateľom stravy ako jedno z kritérií a podmienok verejného obstarávania; žiadosť je následne spracovaná,
  3. Po zdokumentovaní tejto žiadosti príslušná pracovníčka vyhotoví Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v dvoch pare a  spolu s Protokolom o odovzdaní kľúčov od vchodu do bytovky – vo výnimočných prípadoch aj kľúč od bytu (neplatí pri rodinných domoch) doručí žiadateľovi. Ak je naplnená maximálna kapacita, je žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov o donášku stravy – obeda. Pri uvoľnení kapacity bude žiadateľ kontaktovaný telefonicky, prípadne emailom s informáciou o ďalšom postupe.

Cena za donášku stravy – obeda je stanovená podľa aktuálneho dodávateľa vybraného verejným obstarávaním. Skutočná cena donášky stravy – obeda hradená stravníkom je ponížená o príspevok podľa výšky jeho príjmu, viď Tabuľka č.1.

Všetky ostatné náležitosti sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Pokiaľ je to z personálnych a prevádzkových dôvodov možné, mestská časť Bratislava – Karlova Ves zabezpečuje donášku stravy – obed, vo vopred určených dňoch počas vianočných a veľkonočných sviatkov stravníkom, ktorí si nevedia z preukázateľných dôvodov zabezpečiť obed v tomto období inak. 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť