menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Šport

Oddelenie správy športových zariadení

Náplň práce oddelenia správy športových zariadení:

Karloveský športový klub

Na základe uznesenia č. 88/2019 Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves sa zrušila príspevková organizácia Karloveský športový klub (KŠK) ku dňu 31.12.2019 bez právneho nástupcu. Súbežne sa schválilo doplnenie práv a povinností organizácii Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, Oddelenie správy športových zariadení o práva a povinnosti KŠK, s účinnosťou od 1.1.2020.

Všetky povinne zverejňované dokumenty bývalého KŠK (faktúry, zmluvy, rozpočet a pod.) nájdete na pôvodnej stránke KŠK v sekcii „Dokumenty“.

Oznámenie o konaní verejného športového, telovýchovného alebo turistického podujatia

Usporiadateľ verejného športového podujatia (ďalej VŠP) na území MČ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území MČ Bratislava-Karlova Ves miestnemu úradu najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 15 dní ak ide o podujatie s osobitým režimom alebo medzinárodné podujatie, 30 dní ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia (podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými športovými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Tlačivá:

Vybavuje: TEREKOVÁ Monika, Mgr. art., e-mail: monika.terekova@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete: vyplnené tlačivo oznámenia o konaní verejného športového podujatia; pokiaľ sa VŠP koná mimo športového zariadenia, je potrebné priložiť k oznámeniu súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať.

Poplatok: bez poplatku

Spôsob vybavenia: Vydanie stanoviska MČ ku oznámeniu o konaní VŠP.

Lehota na vybavenie: 10 dní

Zákonná úprava: Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť