menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stanovisko MČ Karlova Ves k investičnému zámeru Sumbalova

Mestská časť Karlova Ves hl. mestu Bratislava neodporučí vydať kladné záväzné stanovisko k investičnému zámeru Sumbalova.

 

Spoločnosť JKB Media s.r.o. podala 3. marca na magistráte hl. mesta Bratislavy žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová začiatkom júla 2015 poslala oficiálny list primátorovi, v ktorom vyjadrila výhrady mestskej časti k projektu a požiadala o dôsledné preverenie jeho súladu s platným územným plánom mesta. Komisia výstavby a územného plánu v Karlovej Vsi v septembri požiadala investora, aby s projektom predstúpil pred verejnosť. Investor nakoniec od plánovanej prezentácie odstúpil.

 

Investičný zámer je umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve právnických a fyzických osôb. Záujmové územie je v Územnom pláne Bratislavy schválené pre funkčné využitie – zmiešané územia bývania a vybavenosti a je zaradené medzi rozvojové územia, v ktorých je možná nová výstavba. “Pán primátor nám sľúbil a svoj sľub zatiaľ neporušil, že súhlasné stanovisko vydá, len ak bude odporúčanie mestskej časti v podobnom duchu,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Vedúci oddelenia územného rozvoja a architekt Karlovej Vsi Peter Vaškovič vyjadril pripomienky a výhrady k navrhnutej výstavbe. „Podľa môjho názoru predmetný projekt rozsahom svojich zastavaných plôch prekračuje schválené regulatívy. Aj podiel bývania nie je v súlade s platným územným plánom mesta. Na druhej strane rozsah občianskej vybavenosti je nedostatočný. Tieto výhrady budeme tlmočiť aj hlavnému mestu a odporúčať, aby kladné záväzné stanovisko investičnému zámeru nevydal.“

 

Vysvetlenie JKB Media s.r.o. k zrušeniu verejnej prezentácie: POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA – Karlova Ves: „Komisia výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa dňa 2.9.2015 oboznámila s projektom TERASOVÉ POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA a odporučila Miestnemu Úradu pripraviť prezentáciu uvedeného projektu verejnosti. Predpokladali sme, že sa tak udeje po začatí ÚZEMNÉHO KONANIA, po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Miestnym Úradom MČ Bratislava – Karlova Ves a po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Magistrátom Hl.m. SR Bratislava. Ďalej sme predpokladali, že sa tak udeje pod hlavičkou MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a teda aj všetky výstupy, záznamy, zápisnice budú spracované a vyhodnocované MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a použiteľné v KONANÍ. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme verejnú prezentáciu našou spoločnosťou momentálne za predčasnú.

 

JKB Media s.r.o. vo svojom investičnom zámere navrhuje tri identické bytové domy so štyrmi nadzemnými a tromi podzemnými podlažiami, v ktorých má byť umiestnených 39 bytov v nadzemných i podzemných podlažiach. Súčasťou projektu je návrh 92 parkovacích miest, z ktorých je 54 miest umiestnených v hromadných garážach a 38 miest na pojazdných strechách navrhnutých stavieb a na teréne.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 13. októbra 2015