tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Stavebný úrad

šípka pre krok späť

Aktuality

Postup pri ohlásení montáže klimatizácie

Ak si chce vlastník bytu (ako stavebník) namontovať klimatizáciu do bytu, je potrebné podať na stavebný úrad „Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác“ (tlačivo nájdete v sekcii Žiadosti).

Pri opise stavebných úprav je dôležité uviesť:

  1. popis umiestnenia klimatizácie
  2. rozmery vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky
  3. spôsob uchytenia týchto jednotiek na stene
  4. spôsob napojenia na elektrické vedenie
  5. riešenie odvádzania kondenzátu

Do tlačiva tiež prosíme uveďte správcu bytového domu, ako aj informáciu o tom, či sa jedná o zateplený alebo nezateplený objekt, prípadne v ktorom roku bolo realizované zateplenie.

Tlačivo musí byť riadne vyplnené (číslo listu vlastníctva, číslo bytu podľa listu vlastníctva atď.) a podpísané stavebníkom (vlastník bytu), v prípade bezpodielového vlastníctva bytu podpis oboch manželov.

Ako prílohu k ohláseniu je nutné doložiť:

Po ohlásení stavebných úprav na klimatizáciu je potrebné počkať na vyjadrenie stavebného úradu, čo býva spravidla do 30 dní. Až po súhlase stavebného úradu je možné takú úpravu uskutočniť.

Najnovšie z úradnej tabule stavebného úradu

Oznámenie_pokrač. konania o nariadení na odstránenie_prístavba garáže k nebytovej budove_Majerníkova 36/A

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

15. júla 2024

Oznámenie o začatí územného konania „Nízkokapacitné sociálno-zdravotné zariadenie pre seniorov“ pozemok parc. č. 3651/1 k. ú, Karlova ves

8. júla 2024

Rodinný dom Lykovec

2. júla 2024

Rozhodnutie o zastavení územného konania


Zverejnené
2. júla 2024

SO03 Splašková kanalizácia , SO 04 Vodovod, SO 05 Dažďová kanalizácia so vsakom, Ing. Jozef Gajdoš, predloženie odvolaní proti rozhodnutiu OU BA

28. júna 2024

Územné konanie, Bytový dom Nad Lúčkami

27. júna 2024

Rozhodnutie o prerušení územného konania


Zverejnené
27. júna 2024

Nad Sihoťou-Matejkova-SO100.1 Existujúce objekty-asanácie, REDING s.r.o., rozhodnutie o proteste prokurátora-postúpenie odvolania

26. júna 2024

Stav.úpravy Svrčia ul., MČ-KV

12. júna 2024

3629 Obnova BD Kuklovská 7, Vlastníci BaNP, SBD

7. júna 2024

272 Stav.úpravy b.č.12-stavby loggie, Púpavová 7, P.Rehák

16. mája 2024

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby – Mokriš, Mokrišová

15. mája 2024

Zverejnené
15. mája 2024

Rozhodnutie o prerušení konania o dod. povolení zmeny rozostavanej stavby – Žilla, Žillová

7. mája 2024

Rozhodnutie_stavebné povolenie_bytový dom s pripojením na techn.vybavenie územia, ulica nad Lúčkami, parc. reg. C KN č. 1871/1, 1870/1, 1674/204, 1674/203, 1869…

26. apríla 2024

Zverejnené
26. apríla 2024

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „ESETCampus“

25. apríla 2024

stiahnuť


Zverejnené
25. apríla 2024

Rozhodnutie_stavebné povolenie_rodinný dom v lokalite Sitina, parc. reg. C KN č. 2958/21

22. marca 2024

Zverejnené
22. marca 2024

3629 Obnova BD Kuklovská 7, Vlastníci BaNP, SBD – OZNÁMENIE

20. marca 2024

272 Stav.úpravy b.č.12-stavby loggie, Púpavová 7, P.Rehák – OZNÁMENIE

20. marca 2024

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

21. februára 2024

Kolaudačné rozhodnutie – 14 Obnova BD Dúbr.cesta 9, Vlastníci BD, Byt.podnik

5. februára 2024

22. januára 2024

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o., ROZHODNUTIE


Zverejnené
22. januára 2024

65 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – ROZHODNUTIE

16. januára 2024

169 Obnova BD H.Meličkovej 24-28, Vlastníci, SBD – ROZHODNUTIE

16. novembra 2023

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o. – OZNÁMENIE

16. novembra 2023

133 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – OZNÁMENIE

15. novembra 2023

Rozhodnutie – povolenie zmeny v užívaní časti stavby – ul. Hlaváčikova 39, súp. č.3177 na pozemku register C parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

14. novembra 2023


Zverejnené
14. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 9 na 4. poschodí v bytovom dome Jána Stanislava 39, súpis. č. stavby 3080, pozemok parc. C č. 1682/203, LV 3521 v k. ú. Karlova VesRozhodnutie – stavebné konanie,

7. novembra 2023

Zverejnené
7. novembra 2023

Oznámenie – ul. Staré Grunty, pozemok parc. reg. C KN č. 743/10, 2975/73, 2975/77, 743/13, 3036/1, 3038, 3017/2, 2975/22 a 2975/2 v k. ú. Karlova Ves

3. novembra 2023

Zverejnené
3. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 703E na 6. poschodí v bytovom dome Rudolfa Mocka 2B, súpis. č. stavby 3751, pozemok parc. C č. 2920/204 v k. ú. Karlova Ves

2. novembra 2023

Zverejnené
2. novembra 2023

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NA USKUTOČNENIE REKLAMNEJ STAVBY – LV č. 5679, na pozemku reg. C–KN, par. č. 2991/2v k. ú. Karlova Ves

2. novembra 2023

Zverejnené
2. novembra 2023

Stavebné povolenie – R12 Rek.združ.cykl.chod.-Ostružinový chodník, Hl.m.SR BA

30. októbra 2023

Oznámenie o začatí – 3988 Obnova BD Dúbr.cesta 9, Vlastníci BD, Byt.podnik-M.Líška

30. októbra 2023

Rozhodnutie – zmena v užívaní stavby, Adámiho 24-26, súpis. č. 491, prízemie, LV 3247, parc. č. C: 1309 a 1310 v k. ú. Karlova Ves

25. októbra 2023

Zverejnené
25. októbra 2023

Oznámenie o začatí – R12 Rek.združ.cykl.chod.-Ostružinový chodník, Hl.m.SR BA

25. septembra 2023

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – SPP

13. septembra 2023

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní strategického dokumentu – územný plán zóny Dlhé Diely 6

11. septembra 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť