menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Filip Hrvík

26. novembra 2021

Zverejnené
26. novembra 2021

Meno prijímateľa
Filip Hrvík

Odberná lehota
14.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Matúš Kravárik

26. novembra 2021

Zverejnené
26. novembra 2021

Meno prijímateľa
Matúš Kravárik

Odberná lehota
14.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Šimonič

26. novembra 2021

Zverejnené
26. novembra 2021

Meno prijímateľa
Milan Šimonič

Odberná lehota
14.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Bochin

26. novembra 2021

Zverejnené
26. novembra 2021

Meno prijímateľa
Peter Bochin

Odberná lehota
14.12.2021

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jana Ješková

25. novembra 2021

Zverejnené
25. novembra 2021

Meno prijímateľa
Jana Ješková

Odberná lehota
31.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Michal Štenhura

25. novembra 2021

Zverejnené
25. novembra 2021

Meno prijímateľa
Michal Štenhura

Odberná lehota
13.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Natália Kurišová

25. novembra 2021

Zverejnené
25. novembra 2021

Meno prijímateľa
Natália Kurišová

Odberná lehota
13.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, lokalita Istrijská, Jána Poničana, Ul. 1 mája, Kosatcová a Bridlicová

24. novembra 2021

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií

24. novembra 2021

Deň vyvesenia: 24.11.2021

Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 6.12.2021 do 12:00 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese jana.hlozekova@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií


Zverejnené
24. novembra 2021

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Dorušinec

24. novembra 2021

Zverejnené
24. novembra 2021

Meno prijímateľa
Ján Dorušinec

Odberná lehota
31.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Zachar

24. novembra 2021

Zverejnené
24. novembra 2021

Meno prijímateľa
Vladimír Zachar

Odberná lehota
12.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa