tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

ÚR_Optické prepojenie BA_Levárska_1008BR

26. augusta 2016

UR_Optické prepojenie BA_Levárska_1008BR


Zverejnené
26. augusta 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou a pod prenajatým stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

26. augusta 2016

Oznam o žiadosti spoločnosti PARKKING, s.r.o. o dlhodobý nájom pozemku registra C – KN parc. č. 3110/6 v lokalite Botanická ulica

26. augusta 2016

Oznam k zámeru uzavrieť dohodu o jednorázovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu vybudovania novej optickej prípojky – Kresánkova 4 – 14

26. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Slnečné údolie

24. augusta 2016

Upovedomenie Slnečné údolie


Zverejnené
24. augusta 2016

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania verejnou vyhláškou

23. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci žiadosti na výrub drevín Staré Mesto lokality Pisztoryho palác, Chorvátska, Hviezdoslavovo námestie

22. augusta 2016

Upovedomenie Staré Mesto 3 lokality


Zverejnené
22. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Zoologická záhrada

22. augusta 2016

Upovedomenie Zoo


Zverejnené
22. augusta 2016

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. augusta 2016