tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o dražbe

22. marca 2016

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. marca 2016

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

1. marca 2016

Stavebné povolenie – Lodenica Karloveské rameno

25. februára 2016

VZN č. 2/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii

22. februára 2016

VZN č. 3/2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19. februára 2016

Zastavenie konania vo veci zaradenia pozemnej komunikácie Veternicová a Hlaváčikova do siete miestnych komunikácií MČ Bratislava-Karlova Ves

18. februára 2016

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

10. februára 2016

Oznámenie o začatí staveb. konania – Dostavba areálu Westend, polyf. objekt Crossing, Spodná stavba

8. februára 2016