Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018

Za deň doručenia tejto písomnosti sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky.

Odkaz na úradnú tabuľu Okresného úradu Bratislava: 

https://www.minv.sk/?uradna-tabula-14&sprava=rozhodnutie-c-ou-ba-ovbp2-2018-13884-mes-zo-dna-21-02-2018-vyvesene-verejnou-vyhlaskou

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00