Na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu BA-Karlova Ves hľadáme do tímu sociálneho pracovníka / sociálnu pracovníčku na plný úväzok.

 

Hlavnou náplňou práce pracovníka/-čky bude komplexné zabezpečenie opatrovateľskej služby:

 • sociálne poradenstvo klientom – prípadový manažment – sprevádzanie rodiny v procese výberu najvhodnejšej sociálno-zdravotnej služby, poradenstvo pre klientskú rodinu pri podávaní žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby, príprava rodiny na domácu starostlivosť o svojho člena rodiny, implementácia metódy individuálneho plánovania do starostlivosti o klientov, riešenie organizačných záležitostí s prijímateľmi služby, priebežné získavanie spätnej väzby o kvalite poskytovanej služby, atď.,
 • príprava, uzatváranie a zmeny zmlúv o poskytovaní služby, o úhrade za sociálnu službu,
 • v úzkej spolupráci s vedúcou/-cim oddelenia vedenie a riadenie tímu cca 30-tich opatrovateľov/-liek,
 • vytváranie inovatívnych riešení v poskytovaní opatrovateľskej služby a ich implementácia,
 • podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov Odd. sociálnych vecí a Miestneho úradu (PHSR, Komunitný plán sociálnych služieb),
 • fundraising – najmä písanie a realizácia projektov,
 • posudková činnosť – najmä tých klientov, ktorí si žiadajú posúdenie na opatrovateľskú službu,
 • práca v multidisiciplinárom tíme v rámci miestneho úradu, sieťovanie a spolupráca so subjektami pôsobiacimi v danej oblasti v Meste Bratislava, regióne BSK, ale aj v celej SR a zahraničí – verejní aj neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby a sociálnych a zdravotných služieb celkovo,
 • príprava podkladov na informačné materiály pre klientské rodiny, príprava textov na webovú stránku o opatrovateľskej službe,
 • aktívna účasť na odborných podujatiach súvisiacich s opatrovateľskou službou,
 • príprava štatistík a hlásení,
 • reportovanie vedúcej/-cemu oddelenia sociálnych vecí, resp. vedeniu mestskej časti.

 

Od pracovníka/-čky očakávame:

 • vysoké morálne a etické štandardy,
 • samostatnosť a proaktívny prístup,
 • prístup zameraný na klienta, empowerment,
 • skúsenosť s nastavovaním hraníc v pomáhajúcej profesii,
 • tímovosť a ochotu a schopnosť vytvárať systémy umožňujúce vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov,
 • ochotu pracovať pod supervíziou,
 • vnútornú motiváciu k osobnostnému a odbornému rastu,
 • schopnosť deeskalovať konflikty medzi rôznymi aktérmi,
 • odolnosť voči psychickej záťaži.

 

Požiadavky na zamestnanca:

 • bezúhonnosť – doloženú čistým výpisom z registra trestov pri osobnom pohovore,

 

 • ukončený II. stupeň VŠ štúdia v odbore sociálna práca – doložené overenou kópiu VŠ diplomu pri osobnom pohovore,
 • orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou – najmä zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok), a prehľad zák. č. 447/2008 Z. z., zák. č. 305/2005 Z. z., zák. č. 417/2003 Z. z., resp. ďalšie potrebné zákony v súvislosti s vykonávanou činnosťou,

 

 • preukazateľne
  • 5 rokov skúseností z priamej práce s klientmi – sociálne poradenstvo, z toho min. 1 rok práca v teréne,
  • 5 rokov skúseností z práce v tíme,
  • 3 roky skúseností s riadením tímu (min. 5 ľudí)

 

 • anglický jazyk stredne pokročilý – schopnosť čítať a pracovať s odbornými textami v oblasti sociálnej práce,

 

 • počítačové znalosti na užívateľskej úrovni
  • MS Windows
  • LibreOffice (textový, tabuľkový editor, prezentácie), Thunderbird (e-maily), resp. MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),
  • práca s internetovými prehliadačmi,
  • ochota učiť sa a pracovať s alternatívnymi freeware a na mieru vytvorenými softvérmi,

 

 • vodičský preukaz skup. B – aktívny šofér/-ka, najmä po Bratislave,

 

 • výhodou
  • zdravotnícke vzdelanie alebo prax v zdravotníckom zariadení,
  • ovládanie zdravotníckej terminológie,
  • skúsenosti s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva,
  • skúsenosti s posudzovaním odkázanosti na sociálnu službu,
  • skúsenosti s koordináciou tímu opatrovateľov/-iek, osobná skúsenosť s poskytovaním opatrovateľskej služby v domácnosti, prípadne s opatrovaním v zariadení,
  • nemecký jazyk na úrovni schopnosti čítať odborné texty v oblasti sociálnej práce,
  • ovládanie softvéru Trimel a Attendence Pro W,
  • strojopis.

 

Ponúkame:

 • prácu v stabilnom prostredí verejnej správy,
 • zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe,
 • odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
 • individuálnu a skupinovú supervíziu,
 • služobný telefón,
 • ďalšie zamestnanecké benefity.

 

Výberové konanie:

 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • návrh koncepcie opatrovateľskej služby v samospráve.

 

Do životopisu uveďte mená a kontaktné údaje na dvoch ľudí, ktorí by mohli podať referenciu o Vašej sociálno-pracovníckej a manažérskej praxi. Referencie si budeme žiadať iba u tých uchádzačov, ktorí sa po osobnom pohovore dostanú do záverečného kola výberu.

 

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do jeho odvolania písomnou formou.

 

Vami poslané podklady sa nám budú ľahšie spracovávať, ak do predmetu správy uvediete „Vyberove konanie – soc. pracovník“ a ak prikladané súbory nazvete Vašim priezviskom a menom nasledovne: priezvisko-meno_cv, priezvisko-meno_ml, priezvisko-meno_kos

 

Uvedené podklady posielajte do 4.7.2016.

 

Spracovávať budeme iba kompletné, včas doručené žiadosti.

Kvôli vysokému počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať žiadneho z uchádzačov prihlásených do výberového konania. 

Kontaktná osoba:

Jana Lindenhill, tel.: 0940 634 122, e-mail: jana.lindenhill@karlovaves.sk

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00