menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Zvolávateľ verejného zhromaždenia občanov (ďalej VZO) konaného na území mestskej časti je povinný písomne oznámiť zámer zvolať zhromaždenie na území MČ Bratislava-Karlova Ves miestnemu úradu najneskôr 5 dní pred uskutočnením zhromaždenia, najskôr však 6 mesiacov pred dňom konania a to podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný zvolávateľ oznámiť bezodkladne. 

Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať, výkon tohto práva slúži na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Tlačivo: Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Vybavujú:
Ing. Gabriel Kosnáč, vedúci referátu organizačného, tel. kontakt: 02/707 11 181
Mgr. Adam Beňo, referent referátu organizačného, tel. kontakt: 02/707 11 182
e-mail: organizacne@karlovaves.sk 

K vybaveniu potrebujete: Vyplnené tlačivo oznámenia o konaní verejného zhromaždenia občanov. Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas vlastníka, prípadne užívateľa pozemku.

Poplatok: bez poplatku
Spôsob vybavenia: Vydanie stanoviska MČ ku oznámeniu o konaní VZO
Lehota na vybavenie: 7 dní.
Zákonná úprava: Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť