Uzávierka októbrového čísla Karloveských novín bude 14. septembra 2021. Slovenská pošta ho začne distribuovať 29. septembra 2021.

Archív Karloveských novín, oficiálneho mesačníka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves od decembra 2018:

Archív mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov, oficiálneho mesačníka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v období február 2016 až november 2018:

Informácie k možnosti inzerovať v našom mesačníku nájdete tu:

Karloveské noviny – cenník inzercie

Karloveské noviny – technické podmienky inzercie

Karloveské noviny – tlačivo objednávky plošnej inzercie

Karloveské noviny – tlačivo objednávky riadkovej inzercie

KARLOVESKÉ NOVINY
oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Reg. číslo EV 5681/18
ISSN 1338-9106
Vydáva: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Redakcia a inzercia:
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves
redakcia mesačníka KARLOVESKÉ NOVINY
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

tel. redakcia: 02/707 11 150,  tel. inzercia: 0940 634 111
e-mail redakcia: redakcia@karlovaves.sk
e-mail inzercia: inzercia@karlovaves.sk

Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály vrátane fotografií redakcia nevracia.
Náklad: 19000 ks
Tlač: MAFRA a.s.
Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00