Uzávierka nasledujúceho čísla 5/2017, ktoré vyjde 3. mája 2017  je 20. 4. 2017.

Archív karloveského oficiálneho mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov:

Informácie k možnosti inzerovať v našom mesačníku nájdete tu:

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Reg. číslo EV 5288/15
ISSN 2453-7365
Vydáva: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Redakcia a inzercia:
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves
redakcia mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

tel. redakcia: 02/602 59 101,  tel. inzercia: 0940 634 111
e-mail redakcia: redakcia@karlovaves.sk
e-mail inzercia: inzercia@karlovaves.sk

Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály vrátane fotografií redakcia nevracia.
Náklad: 19000 ks
Tlač: Novart, s.r.o.
Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00
Stavebný úrad tu
Informačná kancelária:

02/602 59 111