Hlasovanie z 22. zasadnutia MiZ,
konaného dňa 13.12.2016

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023 do programu ako bod 7 – Zaradenie do programu:

Zmätočné hlasovanie
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023 do programu ako bod 7 – Zaradenie do programu:

Zmätočné hlasovanie
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023 do programu ako bod 7 – Zaradenie do programu:

Aklamačné hlasovanie
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o vypustení bodu č. 11 (pôvodného návrhu) z programu rokovania – Zaradenie do programu:

Aklamačné hlasovanie
Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Aklamačné hlasovanie
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 9.
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
Zmätočné hlasovanie
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 9.
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

Zmätočné hlasovanie:
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

Aklamačné hlasovanie:
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. zasadnutiu MiZ 2016.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
Iva Lukačovičová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ­ parkovacia politika.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Martina Magátová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Ponuka Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.

Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Ponuka Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 5
Za:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Ponuka Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.
Návrh koncepcie poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.
Návrh koncepcie poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
Procedurálny návrh poslanca Krampla: Hlasovanie o bode B uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie o zvyšných častiach uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: –
Hlasovanie o prerokovaní bodu programu č. 16 prednostne.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.
Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: –
Hlasovanie o prerokovaní bodu programu č. 12 prednostne.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
Hlasovanie o presunutí hlasovania o bode až po prestávke.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.

Návrh poslanca Rosinu: Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 6
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 7
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 10
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej:
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu:
Hlasovanie o prerokovaní bodu programu č. 16 prednostne.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 14.
Žiadosť o spoluprácu pri zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej:
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 5.
Mimorozpočtové fondy mestskej časti – aktualizácia štatútov.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.
Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E – KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C – KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 15.
Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.
Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 18.
Žiadosti o prenájom v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 19.
Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 20.
Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2017.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 21.
Rôzne.
Návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi naplniť bod C uznesenia školskej komisie odsúhlasené na stretnutí dňa 22.11.2016, komisia navrhuje, aby boli jej členom zasielané zápisy stretnutí medzi mestskou časťou a Základnou školou Karloveská 61 a prevádzkovateľom súkromnej jedálne. 
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00