Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Hlasovanie o zaradení bodu č. 12 ihneď po vystúpení verejnosti o 16:00 hod.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: 
Hlasovanie o zaradení materiálu Návrh na prenájom objektu starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice do programu rokovania ako bod č. 13 s prerokovaním po bode č. 12.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na vypustenie bodu č. 6 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 6
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. hodnotí 1. ako splnené uznesenie č. 376/2017 (32. MiZ, 19.12.2017), 2. ako priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva uznesenie č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017), 3. ako čiastočne plnené uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007), 4. ako nesplnené unesenie č. 383/2017/B1. (32. MiZ, 19.12.2017). B. zrušuje uznesenie č. 383/2017/ (32. MiZ, 19.12.2017).
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Lenča: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves C. zrušuje znesenie č. 88/2007/C5.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves mení  v uznesení č. 376/2017 plnenie v bode A na splnené, v bode B na nesplnené.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o pôvodných častiach A a B.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. žiada starostku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s miestnym kontrolórom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podať podnety na preskúmanie podozrenia 1. z porušenia predpisov pre verejné obstarávanie, 2. z trestnej činnosti verejných činiteľov a iných osôb konajúcich v mene a na strane mestskej časti.
Hlasovanie: 

Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves B. odporúča starostke Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves dať posúdiť vydanie bezdôvodného obohatenia sa Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktoré vzniklo stavebnými prácami na majetku zverenom do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bez odplaty zo strany mestskej časti, ktoré sa mali splatiť predlžovaním nájmu nebytového priestoru v prospech spoločnosti MIRAN DUO, s.r.o. bez súhlasu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a ktoré táto obchodná spoločnosť preukázala štyrmi faktúrami s nákladmi v sume 28 803,28 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves B. ukladá miestnemu kontrolórovi podať v predmetnej veci trestné oznámenie. T: 1.6.2018
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti solidarity mestských častí a miestneho poplatku za rozvoj.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Návrh na spoluúčasť pre žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie pozemku – chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White Stork s.r.o. o odkúpenie parc. č. 3728, k.ú. Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Návrh na prenájom objektu starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Detského súkromného zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12.
Hlasovanie o variante 2.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Pavla Radiča ­ SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov ­ garáž na Novackého ul.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10.
Žiadosť o. z. ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.
Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.
Hlasovanie o návrhu poslanca Rosinu na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.
Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. schvaľuje prenájom s nájomným vo výške 14,5 Eur/m2/rok.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Hanulíkovej: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. schvaľuje prenájom s nájomným vo výške 16 Eur/m2/rok.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.
Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kmeťka: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. schvaľuje prenájom s nájomným vo výške 16 Eur/m2/rok na 10 rokov.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 14.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.
Rôzne. Návrh poslanca Dullu: Petícia proti výstavbe parkovacieho domu na ulici Veternicová.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiada starostku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a) zverejniť na webovom sídle mestskej časti 1. petíciu proti výstavbe parkovacieho domu na ul. Veternicová, 2. odpoveď mestskej časti č. KV/LEG/2548/2017/15705/EP zo dňa 8.9.2017 T: do 5 dní po podpísaní uznesenia. b) predložiť petíciu na prerokovanie komisiám dopravy a výstavby a územnému plánu a miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti na zasadnutie plánované v júni 2018.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00