menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Karlova Ves má 25 poslancov, ktorí boli zvolení v 4 volebných obvodoch a 30 volebných okrskoch.

Postavenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Fungovanie miestneho zastupiteľstva taktiež upravuje zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Dokumenty

Všetky schválené VZN nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

Najnovšie z úradnej tabule miestneho zastupiteľstva

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

18. marca 2021

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

10. marca 2021

VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

26. februára 2021

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

17. februára 2021

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

12. januára 2021

VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

16. decembra 2020

VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

16. decembra 2020

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020.

16. decembra 2020

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

9. decembra 2020

VZN č. 4/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov

29. septembra 2020

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

17. septembra 2020

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2019

4. júna 2020

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

2. novembra 2018

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA KANDIDATÚRY


Zverejnené
2. novembra 2018

Zoznam kanditátov na starostu

26. septembra 2018

Zoznam kanditátov do zastupiteľstva

26. septembra 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

5. septembra 2018

Deň vyvesenia: 05.09.2018
Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 17.09.2018 do 12 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese ohlasovna@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves


Zverejnené
5. septembra 2018

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016

7. júna 2017

Zverejnené
7. júna 2017

VZN č. 5/2017, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava ako súčasť Základnej školy Karloveská 61, Bratislava.

18. mája 2017

Pozvánka na 26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

10. mája 2017

VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015

12. apríla 2017

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999

12. apríla 2017

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

29. marca 2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

17. februára 2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj


Zverejnené
17. februára 2017

VZN č. 1/2017 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

17. februára 2017

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. februára 2017

VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

21. decembra 2016

VZN č. 6/2016 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2016

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

14. decembra 2016

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

7. decembra 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

5. decembra 2016

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

12. októbra 2016

VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb

3. októbra 2016

Pozvánka na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

21. septembra 2016

Pozvánka na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

5. septembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020