Každý občan, ktorý chce vyrúbať drevinu na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, je povinný doručiť Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny spolu so všetkými potrebnými náležitosťami osobne, alebo poštou na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na základe podanej žiadosti začne orgán ochrany prírody konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny.

 

Tlačivo: Žiadosť o výrub dreviny.pdf   Žiadosť o výrub dreviny.odt

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Vyplnené tlačivo žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  • List vlastníctva od pozemku, na ktorom rastie drevina
  • Kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne    (zaznačiť polohu dreviny)
  • V prípade, že žiadateľ o súhlas na výrub dreviny nie je vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, je potrebné doložiť súhlas vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku s výrubom na danom pozemku.
  • Potvrdenie o úhrade správneho poplatku

V prípade zastupovania splnomocnencom, priložiť k žiadosti originál splnomocnenia s notársky overeným podpisom. 

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, Oddelenie dopravy a životného prostredia

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: LIČKOVÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 282, E-mail: lucia.lickova@karlovaves.sk

Poplatok:

Správny poplatok uhraďte buď v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, alebo poštovou poukážkou na účet obce (číslo účtu 1804143001/5600, variabilný symbol 22100414), alebo prevodným príkazom na účet Banka Dexia, a.s. Bratislava, číslo účtu 1804143001/5600, variabilný symbol 22100414. Doklad o zaplatení správneho poplatku priložiť k žiadosti. Správny poplatok pre fyzické osoby je 10 € , pre právnické osoby 100 €. V prípade oslobodenia od poplatku doložiť k žiadosti kópiu dokladu.

Spôsob vybavenia:
Vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia.

Lehota na vybavenie:

30 dní.

Zákonná úprava:

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení platných predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Poznámka:

Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Ak je dôvodom na výrub stavebná činnosť, na ktorú sa vydáva stavebné povolenie, súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie Okresného úradu životného prostredia, odd. OPaK, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, k predmetnej stavbe a projektová dokumentácia.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00