menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Projekty

Pod projektami v tejto sekcii sa myslia projekty, v rámci ktorých boli podporené rozličné aktivity v oblasti kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, revitalizácie verejných priestranstiev a podobne. Na tieto projekty mestská časť Bratislava-Karlova Ves získava zdroje na základe úspešných žiadostí podaných do rôznych grantových a dotačných výziev od roku 2015.

V prípade, že máte nápad na nejakú novú iniciatívu či projekt v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves, napíšte nám na adresu projekty@karlovaves.sk.

Aktuálne projekty 2024

Klimaticky odolná pešia zóna: nebúrame, hľadáme riešenia

13. mája 2024

Cieľ projektu: Citlivá obnova verejného priestoru v klimaticky exponovanej zóne panelového sídliska z 80.rokov so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy

Trvanie projektu:   01.06.2024 -30.11.2024

Hlavné aktivity:  Inovatívnym riešením je, že existujúce kovové konštrukcie využijeme na vybudovanie zelenej steny a strechy z popínavých rastlín s cieľom tienenia priestoru na posedenie. Rešpektujeme tak moderný architektonický trend, keď sa staršie stavby a prvky nezbúrajú, ale sa im dáva nová funkcia a zmysel. Vyvýšené záhony na pôvodných spevnených plochách budú vysadené trvalkami s dôrazom na podporu biodiverzity. Plánujeme zorganizovať minimálne jedno participatívne stretnutie s obyvateľmi na tému adaptácie na klimatickú zmenu v podmienkach panelových sídlisk.

Realizátor a partneri v projekte:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, VPS Karlova Ves

Donor:  Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-073-2024

Výška grantu / dotácie:   15 000 EUR  

Spolufinancovanie:  8 606 EUR

Lokalita projektu:   Mestská časť Bratislava Karlova Ves, pešia zóna Pribišova / Ľ.Fullu


Zverejnené
13. mája 2024

Karlsdorf Platz 2024

8. augusta 2023

Cieľ projektu: Organizácia ďalšieho už 3.ročníka festivalu unikátneho komunitného charakteru, ktorý vnáša atmosféru a energiu stredoveku do moderného mestského prostredia.

Trvanie projektu:   01.12.2023 (podujatie plánované 30.03.2024) – 30.06.2024

Hlavné aktivity:  Zámerom projektu je organizácia 3.ročníku jednodňového stredovekého festivalu. Festival je určený pre rodiny s deťmi, záujemcov o históriu a stredovek, nadšencov historickej hudby, ale i širokú verejnosť vzhľadom na rôznorodé spektrum ponúkaného programu. Návštevník zažije autentickú energiu stredoveku, vychutná si napínavé súboje rytierov, vyskúša si stredoveké remeslá, historické atrakcie a kultúrny program, vďaka ktorému precíti, aký bol život v stredoveku bez všetkých výdobytkov modernej doby.

Realizátor a partneri v projekte:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia ZSE

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.23160032

Výška grantu / dotácie:   1 300 EUR  

Spolufinancovanie:  200 EUR

Lokalita projektu:   Mestská časť Bratislava Karlova Ves


Zverejnené
8. augusta 2023

Modernizácia športovej infraštruktúry – ZŠ Karloveská 61

7. augusta 2023

Cieľ projektu:  Modernizácia a technické zhodnotenie existujúcej športovej infraštruktúry ZŠ Karloveská 61, ktorá pozostáva z 2 objektov: telocvične vrátane zázemia a vonkajšieho areálu školy prístupného verejnosti.

Trvanie projektu:  od 01.03.2023 (príprava projektu, VO), 30.04.2024 (odovzdanie diela) do 31.12.2024 (finančné ukončenie projektu, podanie záverečnej správy)

Hlavné aktivity: Zlepšenie technickej kvality športovej infraštruktúry bude pozostávať z nasledovných aktivít:

  • rekonštrukcia strechy telocvične  (hydroizolácia+zateplenie+bleskozvod)
  • rekonštrukcia fasády telocvične (zateplenie)
  • výmena starého povrchu v telocvični
  • výmena kopilitového fasádneho zasklenia telocvične
  • rekonštrukcia zázemia telocvične (šatní, WC, umyvární, skladu, kabinetu TV, posilňovne, chodby, vstupnej haly) a prevádzky vrátane profesií (elektroinštalácia, ZTI, ÚK, dažďová kanalizácia)
  • výmena  nevyhovujúceho povrchu volejbalového ihriska v exteriéri
  • inštalácia 6-tich workoutových prvkov v areáli.

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Fond na podporu športu, schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v SR prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1 zverejnená dňa 15.12.2022 v Obchodnom vestníku č. 240/2022 pod č. G000064

Zmluva s donorom:  Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č.Z-2022/002-40

Výška grantu / dotácie:   493 038,84 EUR  

Spolufinancovanie:  211 302,36 EUR

Lokalita projektu:  ZŠ Karloveská 61, Karloveská 61, 841 04 Karlova Ves


Zverejnené
7. augusta 2023

Výstavba bežeckej dráhy v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14

28. júla 2023

Cieľ projektu:  Vybudovanie novej bežeckej dráhy pre zvýšenie atraktivity školského dvora v obľúbenom verejne prístupnom športovom areáli na Tilgnerovej ul. 14 v Karlovej Vsi.

Trvanie projektu:   07/2023 (príprava), 12/2023-05/2024 (realizácia) do 30.06.2024 (vyúčtovanie dotácie)

Hlavné aktivity:  Vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov s jednotným polomerom 15,1 m (v zostave 4 dráhy) a šprintérskej rovinky dĺžky 80 metrov (so štyrmi dráhami) s umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF.

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Hlavné mesto SR Bratislava v rámci programu dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave pre rok 2023

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2300330

Výška grantu / dotácie:  38 000,00 EUR

Spolufinancovanie :  124 398,00 EUR

Lokalita projektu:  verejne prístupný športový areál na Tilgnerovej ul. 14  pri Spojenej škole v mestskej časti Bratislava Karlova Ves


Zverejnené
28. júla 2023

MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia

24. júna 2021

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt MITADAPT.


Zverejnené
24. júna 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť