menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Projekt DELIVER

Oficiálny anglický názov a kód projektu:  DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER

Cieľ projektu:  Hlavným zámerom projektu je zladenie úsilia o prispôsobenie sa klimatickej zmene a zároveň zmierňovanie jej dopadov na život na sídliskách. Základné ciele projektu:
• Zvyšovať odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene.
• Znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2) produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves.
• Redukovať súčasné vysoké náklady na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy
• Výrazne zlepšiť kvalitu školského prostredia: zníženie chorobnosti detí, skvalitnenie podmienok výučby detí (hygiena, vetranie, tienenie, osvetlenie a pod.).
• Skultúrniť verejné priestory; zmierniť dopady zmeny klímy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity.
• Zvýšiť vzdelanosť detí a informovanosť obyvateľov MČ v environmentálnej oblasti.

Webová stránka projektu: www.odolnesidliska.sk

Trvanie projektu: 15.06.2018 – 15.12.2023

Hlavné aktivity:

1) Realizácia pilotných hĺbkových rekonštrukcií vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova) s cieľom zníženia energetickej náročnosti.
2) Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobné živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,…).
3) Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení.
4) Príprava katalógu opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách.
5) Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi.
6) Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách.
7) Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu.

Realizátor a partneri v projekte:
1) Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – hlavný partner/koordinátor projektu
2) BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
3) CI2, o.p.s. – nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť a vedu a výskum
4) IEPD – Inštitút pre pasívne domy, združenie FO a PO s cieľom podporovať uplatnenie princípov pasívnych domov a udržateľnej architektúry
5) KRI – Karpatský rozvojový inštitút, expertná inštitúcia na oblasť zmeny klímy

Donor:  Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020  – zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Podprogram „Ochrana klímy“.

Zmluva s donorom:
Grant agreement LIFE17 CCA/SK/000126
ANEX I_agreement_general_conditions
ANEX II_part A_administration
ANEX II_part B_technical-summary
ANEX II_part C_detailed-technical-description
ANEX II_part F_financial information
ANEX II_part F_performance indicators tools
ANEX III_IV

Amendement No1

Amendement No2

Výška grantu / dotácie: 1 467 913 EUR (celkový príspevok Európskej komisie, t.j. pre všetkých partnerov projektu spolu)

o Celkový rozpočet projektu – všetci partneri spolu:
• Celkové náklady projektu: 2 446 523 EUR
• Celkový príspevok Európskej komisie (60%): 1 467 913 EUR
o Celkový rozpočet projektu – Mestská časť Bratislava-Karlova Ves:
• Náklady projektu MČ: 1 572 140 EUR
• Príspevok Európskej komisie: 943 284 EUR

Spolufinancovanie: 978 609 EUR (celkové spolufinancovanie t.j. pre všetkých partnerov projektu spolu)

• Spolufinancovanie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z vlastných a iných zdrojov: 628 856 EUR:

z toho z vlastných zdrojov: 78 607 EUR,

zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR: 550 249 EUR.

Zmluva s donorom MŽP:
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020
Priloha 1_vseobecne_zmluvne_podmienky
Priloha 2_ziadost-o-spolufinancovanie
Príloha 3_Rozpocet
Príloha 4_podpisove_vzory

Lokalita projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť