menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktivity

• Zrealizovala sa inventarizácia a pasport zelene v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Pasport zelene a stromov je verejnosti prístupný ako jedna digitálna vrstva geografického informačného systému. Interaktívna mapa je prístupná tu.
• Na mapovom portáli Zelená, klimaticky odolná a prírode priateľská Karlova Ves sa publikovali informácie v súvislosti s Plánom prírode blízkej údržby zelene.
• Vypracovala sa Stratégie a Akčného plánu zelenej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v ktorej sú spísané základné údaje o plochách a prvkoch zelene na území mestskej časti. V dokumente, ktorý by mal slúžiť ako koncepčný materiál rozvoja zelene sa uvádza ako sa o zeleň správne starať a ako zelené plochy rozvíjať.
• Zozbierali sa dobré príklady z praxe zo zahraničia i Slovenska v oblasti tvorby, ochrany a starostlivosti o zeleň ako jednému zo základných podmienok zabezpečenia kvality životného prostredia v sídlach v podmienkach samospráv. Skúsenosti sa zúročili pri realizácii pilotnej aktivity „Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve“, ale aj pri realizácii vegetačnej strechy na prístavbe miestneho úradu, či pri starostlivosti o zeleň v súlade s pravidlami prírode blízkej údržby zelene.
• Šírili sa informácie o problematike tvorby, ochrany a starostlivosti o zeleň prostredníctvom pripravených newsletterov, expertných dokumentov, publikácií či osobných stretnutí na podujatiach s témou rozvoja zelenej infraštruktúry v podmienkach samospráv. Výstupy projektu sú k dispozícii tu.

V dňoch 28.-29. septembra sa konalo v Líščom údolí tradičné verejné podujatie Karloveské hody, kde sme prezentovali výstupy projektu a pripravili interaktívne vzdelávacie hry pre deti  a mládež. Pre najmenších sme pripravili ako aktivitu pre podporu biodiverzity na sídliskách výrobu prenosných hmyzích hotelov a ekologických kŕmidiel pre vtáky.

jún 2019 – Pripravili sme ďalšie 5-te vydanie Newslettera PERFECT.  Dňa 13. júna sa konalo 7. stretnutie aktérov a zúčastnených stránok, činných v oblasti zelenej infraštruktúry v rámci projektu PERFECT. Na stretnutí sa predstavili aktivity v legislatívnej oblasti, prezentovali sa príklady z dobrej praxe a skúseností získaných počas študijnej cesty do Amsterdamu, pripomienkovala sa príprava expert paper o Zelenej infraštruktúre a biodiverzite, prezentoval sa pokrok na príprave Akčného plánu zelenej infraštruktúry a diskutovalo sa o príprave programu na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v októbri. V závere mesiaca sa pripravovala priebežná projektová správa.

V dňoch 2.-4. júna sa projektový tím zúčastnil študijnej cesty do Holandska, mesta Amsterdam v rámci aktivity peer-to-peer zdieľania skúseností. Spolu s projektovým tímom sa cesty zúčastnil aj expert na vodný manažment, ktorý spolupracuje na príprave akčného plánu zelenej infraštruktúry, Martin Mišík. Hlavnými miestami záujmu boli lokality, kde sa realizujú aktivity projektu Rainproof city of Amsterdam – s cieľom zvýšiť odolnosť mesta pri prívalových zrážkach v súlade s hospodárnym využívaním dažďovej vody, Knowledge Mile Park – so zámerom komunitného budovania zelenej infraštruktúry v centre mesta a návšteva Waternet, spoločnosti, ktorá sa zaoberá manžmentom vody v úzkom kontexte s využívaním zelenej infraštruktúry. V dňoch 5.-7.júna sa konalo v Amsterdame aj 5. medzinárodné stretnutie partnerov projektu PERFECT. Stretnutia sa okrem partnerov zúčastnili aj odborní aktéri a rozhodovatelia z rôznych krajín. Za Slovensko sa zúčastnil zástupca Ministerstva životného prostredia Peter Jány a prednostka miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves Katarína Procházková. Na stretnutí sa okrem prezentácie doterajších výsledkov projektu a plánov na ďalšie obdobie diskutovalo o príprave akčných plánov zelenej infraštruktúry jednotlivých partnerov, o vplyve zelených riešení na zdravotný stav obyvateľov, o príkladoch zelenej infraštruktúry z praxe, o riešeniach vodoodolných a vodozádržných opatrení a podobne.

máj 2019 – V sobotu 18. mája 2019 počas Karloveského majálesu v Líščom údolí sa to na prezentačnom stánku Mestskej časti Zelená pre Karlovu Ves „zelenalo“ aj informáciami a vzdelávacími aktivitami k projektu PERFECT. Podujatie bolo súčasťou európskeho EU Green Week, v rámci ktorého sa po celej Európe konajú partnerské podujatia od 13. apríla do 9. júna 2019 s environmentálnou problematikou. Na stánku Zelená pre Karlovu Ves sa návštevníci dozvedeli viac o aktivitách projektu PERFECT, o dôležitosti zelenej infraštruktúry, o zraniteľnosti sídlisk v podmienkach zmeny klímy, o ohrozeniach spôsobených stratou biodiverzity a čo robí v týchto témach naša mestská časť. Deti si mohli odniesť domov malý kvetináčik so zasadenými bylinkami a dozvedeli sa čo si majú predstaviť pod pojmom prírode blízka údržba zelene v meste. Novinkou na tohto ročnom ročníku majálesu boli tiež ekobrigádnici, ktorí návštevníkom vysvetľovali dôležitosť ekologického životného
štýlu v majálesových recyklačných staniciach a poučovali návštevníkov o správnom separovaní odpadu. Pre malých i veľkých boli prichystané čerstvé jabĺčka zadarmo až do ich zjedenia.


Dňa 14.05.2019 sa konalo 6. stretnutie aktérov a zúčastnených stránok, činných v oblasti zelenej infraštruktúry v rámci projektu PERFECT. Na stretnutí sa prezentovali príklady z dobrej praxe a skúseností získaných počas štúdijnej cesty do Freiburgu. Prezentácia zo stretnutia je dostupná tu.

apríl 2019 – Pripravovala sa aktivita v rámci EU Green Week 2019. Prebiehala práca na Akčnom pláne zelenej infraštruktúry. Pripravovala sa študijná cesta do Amsterdamu. Prebiehali stretnutia so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR. Pokračovalo sa v pripomienkovacom procese ku stavebnému zákonu a zákonu o ochrane prírody a krajiny s cieľom podpory opatrení zelenej infraštruktúry.

marec 2019 – V dňoch 27.-29. marca sa projektový tím zúčastnil študijnej cesty do mesta Freiburg v Nemecku, jedného z najzelenších miest Európy, ktoré je známe svojím zodpovedným prístupom k udržateľnému rozvoju mesta, invenčným smerovaním v oblasti dopravy a znižovania spotreby energie, zvyšovania odolnosti voči zmene klímy, zapájaním miestnych komunít do rozvoja obytných štvrtí a do plánovania verejných priestorov. Účastníci cesty sa oboznámili s riešeniami na znižovanie spotreby energie vo verejných budovách, s vodozádržnými opatreniami, ako mesto podporuje biodiverzitu, rieši verejnú, individuálnu dopravu a parkovanie a navštívili inovatívne obytné štvrte. Cieľom študijnej cesty bolo zvyšovanie povedomia o dlhodobých výhodách zelenej infraštruktúry pre budúcu odolnosť miest z hľadiska sociálno-ekonomickej a environmentálnej stability. Okrem projektového tímu sa na nej zúčastnili aj Katarína Andrášiová z Ministerstva dopravy a výstavby SR a vedúci Oddelenia územného rozvoja MiÚ BA-Karlova ves Peter Vaškovič.

Certifikát programu Sledujeme / Snižujem CO2

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť