menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Projekt MITADAPT

Cieľ projektu: Zvýšená odolnosť Karlovej Vsi voči zmene klímy prostredníctvom realizácie adaptačných a mitigačných opatrení so zámerom zníženia uhlíkovej stopy mestskej časti, čo povedie k zlepšeniu kvality života, zdravia a celkovému skvalitneniu životných podmienok v tejto mestskej časti.

Webová stránka projektu: www.mitadapt.sk

Trvanie projektu: november 2020 – apríl 2024

Hlavné aktivity: Projekt podporí dopracovanie detailného Akčného plánu na zmiernenie dopadov klímy, ktorý umožní mestskej časti tieto opatrenia implementovať v praxi. V rámci projektu budú realizované aktivity v súvislosti  s hĺbkovou zelenou obnovou na zníženie energetickej náročnosti dvoch verejných budov: ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova. Rovnako má projekt ambíciu otvoriť Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu v priestoroch ZŠ A. Dubčeka, aby zvýšil verejné povedomie obyvateľov o problematike klimatickej zmeny, ktorá sa týka nás všetkých. Revitalizácia verejného priestranstva „parku Kaskády“ bude zameraná na realizáciu vodozádržných opatrení a výsadbu zelene.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a partner z Nórska: BIOTEXT

Donor: Nórsky finančný mechanizmus, Nórske granty, správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR

Zmluva s donorom:
projektová zmluva MITADAPT
Centrálny register zmlúv

Výška grantu / dotácie: 1 400 000 EUR, z toho 85 % z Nórskych grantov a 15 % zo Štátneho rozpočtu SR

Spolufinancovanie: 410 196 EUR

Lokalita projektu: MČ Bratislava-Karlova Ves

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť