menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Odpady

Kontajnerové stojiská v Karlovej Vsi sú vyznačené v interaktívnej mape v sekcii „Občianska vybavenosť“.

Odpady v Bratislave spadajú pod kompetenciu Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy ako obce. Obyvatelia majú povinnosť sa prostredníctvom svojho správcu alebo SVB zapojiť do systému zberu komunálneho odpadu a odvoz odpadu platiť. Kontajnery na separovaný odpad (sklo, papier a plast) spoplatnené nie sú. Poplatky za komunálne odpady vybavuje oddelenie miestnych daní a poplatkov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Blagoevova 9, Bratislava – Petržalka.

Obyvatelia rodinných domov majú povinnosť zapojiť sa individuálne do systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu, pričom môžu od Magistrátu dostať k dispozícii kompostér alebo zbernú nádobu; táto služba je sezónna. Možnosť zapojenia do systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu bola rozšírená i na bytové domy (zatiaľ existuje možnosť získať kompostér). Podmienkou je vlastnícky alebo nájomný vzťah k zeleni pri danom bytovom dome.

Nahlásené nelegálne skládky v katastri našej mestskej časti odstupujeme vlastníkovi alebo správcovi pozemku, podľa  § 13  písm. a)  Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. V prípade, že vlastník alebo správca pozemku nezjedná nápravu, odstupujeme podnet na správne konanie na Okresný úrad.

Triedenie odpadu

Kontajnery pre separovaný odpad pre bytové domy zabezpečujú správcovia alebo SVB pre domy, ktoré spravujú. Služba je bezplatná.

Separovanie odpadu pre rodinné domy zabezpečuje miestny úrad zriaďovaním tzv. zberných hniezd. V našej mestskej časti sa nachádzajú v šiestich lokalitách: Kuklovská, Staré Grunty, Sološnícka, Líščie údolie, Na Sitine, Devínska cesta (2x).

V mestskej časti je možné separovať i textil. Na viacerých stanovištiach v Karlovej Vsi sa nachádzajú kontajnery Ekocharity, kde je možné zbaviť sa textílií a obuvi. Zoznam týchto kontajnerov aj s ich polohami nájdete TU.

Mestská časť v spolupráci so Združením Envidom organizuje dva razy ročne zber elektroodpadu z domácností (tzv. jarný a jesenný zber elektroodpadu), a v spolupráci s Magistrátom Hl. m. SR organizuje dva razy ročne i zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. O termínoch oboch zberov informujeme v Karloveských novinách, na webstránke a Facebooku mestskej časti, a informáciu posielame i správcom a SVB.

Veľkokapacitné kontajnery

Od februára obnovujú verejnoprospešné služby pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov (VKK) určených na zber nadrozmerného odpadu z karloveských domácností, predovšetkým nepotrebného nábytku. Budú pristavené vždy ráno v utorok a v stredu podľa vopred určeného harmonogramu:

Po naplnení bude kontajner odvezený a ďalší už nepristavia, odporúčame obyvateľom vyvážať do neho odpad v ranných, prípadne predpoludňajších hodinách.

Do VKK nepatrí stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, okrem umývadiel a WC mís. Nábytok je potrebné vhadzovať v rozloženom stave, aby sa do kontajnera zmestilo viac odpadu. Taktiež tam nepatria elektrospotrebiče, pneumatiky či nebezpečný odpad ako sú farby, laky a oleje. Túto službu poskytuje Karlova Ves svojim občanom bezplatne nad rámec zákona v záujme zníženia pravdepodobnosti vzniku čiernych skládok na území našej mestskej časti.

Obyvatelia, ktorí chcú mať zabezpečený samostatný kontajner a v čase podľa dohody, môžu využiť spoplatnenú službu OLO taxi. Informácie získajú na stránke olo.sk v sekcii služby.

Vraky

MČ Bratislava – Karlova Ves postupuje v zmysle Zákona o odpadoch:

  1. Po vylustrovaní vlastníka vozidla s EČV vylepí na vozidlo výzvu a majiteľovi zašle i písomné upozornenie s odvolaním sa na formuláciu v zákone, že vlastník/držiteľ predmetného vozidla, je povinný splniť si povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), t.j. odstrániť vozidlo z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie a  narušuje estetický vzhľad obce, a to v lehote do 60 dní odo dňa nalepenia písomného upozornenia.
  2. V prípade vozidla bez EČV vyzývame  vlastníka/držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 ods. 1  zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, t.j. k odstráneniu vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie a narušuje estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny, a to v termíne do 60 dní odo dňa upozornenia, vylepením výzvy na vozidlo.
  3. Následne po uplynutí lehoty objednáme odťah vozidla našou zmluvnou odťahovou spoločnosťou do zariadenia určeného na zber starých vozidiel.

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť