tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zber kuchynského bioodpadu

šípka pre krok späť

Karlovešťania budú od apríla triediť kuchynský odpad. Šupky z ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec, starý chlieb, malé kosti z hydiny či rýb budú končiť najskôr v 10 litrovom košíku v domácnosti a následne v hnedom kontajneri. Hlavné mesto rozširuje zber kuchynského bioodpadu do ďalších mestských častí. Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť jeho objem zo zmesového komunálneho odpadu na čo najnižšiu mieru. V Karlovej Vsi sa začne s distribúciou zberných nádob, košíkov a kompostovateľných vreciek od 14. marca. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu z Karlovej Vsi je plánovaný v týždni od 4. apríla.

Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 litrový odvetrávací kuchynský košík, 150 kusov certifikovaných kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov. Súčasťou bude aj informačný leták. Doručovanie sa uskutoční pred bytovými domami v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Do rodinných domov sa košík, vrecká a letáky doručia postupne od domu k domu. K dispozícii budú aj sobotné distribučné centrá pre tých obyvateľov, ktorých OLO nezastihne doma.

Obyvatelia rodinných domov dostanú aj 20 litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nápisom kuchynský biologický rozložiteľný odpad. Obyvatelia bytoviek budú naplnené vrecká vhadzovať do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby umiestnenej v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. Zber kuchynského bioodpadu bude počas celého roka. V období od začiatku marca do konca novembra bude dvakrát do týždňa. V období od začiatku decembra do konca februára bude jedenkrát do týždňa. Karlovešťania by mali začať triediť doma kuchynský bioodpad najskôr týždeň pred prvým zberom, teda od 28. marca. Predídu tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka.

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla. Patria tam napríklad šupky a odrezky z rastlinnej aj živočíšnej stravy, zvyšky vareného jedla a potravín, vrecká z čajov a usadeniny z kávy, škrupiny z vajec, ale aj použité papierové vreckovky. Kompostovateľné vrecko, naopak, nie je určené na jedlé oleje a tuky, obaly po konzumácii jedál, kávové kapsule ani iné tekuté zložky kuchynské odpadu ako sú polievky, omáčky či mlieko.

Kuchynský odpad zaťažuje životné prostredie

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť (ideálne odstrániť) tento druh zmesového komunálneho odpadu. Zhruba 80 % takéhoto odpadu sa netriedi a končí na skládkach. Pritom je najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Dobre vytriedený kuchynský bioodpad sa pritom dá ďalej využiť. Triedením kuchynského bioodpadu obyvatelia zároveň znižujú objem umelých hnojív na našich poliach a podporujú rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používajú ako zdroj.

Desaťtisíce ton kuchynského odpadu

Kuchynský bioodpad tvorí 20 – 25 % objemu zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá do čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu. Z údajov z roka 2020 vyplýva, že každý obyvateľ Bratislavy vyprodukuje v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. V súčasnosti ide v hlavnom meste o takmer 60-tisíc ton kuchynského odpadu ročne.

Bratislava v súčasnosti neprevádzkuje zariadenie na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu s potrebnou kapacitou. Vytriedený kuchynský bioodpad preto nateraz končí v bioplynovej stanici Bošany, kde sa mení na elektrickú energiu, teplo a certifikované hnojivo. Hlavné mesto však plánuje v roku 2024 vybudovať vo Vlčom hrdle novú kompostáreň, ktorá bude slúžiť ako koncové zariadenie pre spracovanie kuchynského bioodpadu pre celé mesto. Kompost z nej sa bude dať využiť napr. v mestských parkoch, komunitných záhradách a sadoch, prípadne na podporu výsadby zelene.

Splnomocnenie pre obyvateľov rodinných domov pre prípad, že si nemôžu z vážnych dôvodov prevziať vybavenie pre zber kuchynského bioodpadu a chceli by jeho prevzatím poveriť niekoho iného (nemusí byť overené u notára).

LETÁK HARMONOGRAM ZBERU KUCHYNSKÉHO ODPADU

9. 3. 2022

Harmonogram distribúcie pre rodinné domy a pre bytové domy 

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom SMS. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nie je potrebné overiť notárom.

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať podľa harmonogramu. Ak má nájomník záujem prevziať balíček za majiteľa bytu, postačí, ak v čase distribúcie príde na stanovené miesto a uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

26. 4. 2022

Information on sorting kitchen biowaste in English:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť