tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Projekty a aktivity

šípka pre krok späť

Karloveské záhrady

Komunitná záhrada Longitálka

Priestor ihriska za bytovým domom na Hany Meličkovej 25 sa v apríli 2019 premenil na komunitnú záhradu. Spoločné záhradkárčenie je aktuálnym trendom a ponúka možnosť lepšieho spoznania susedov z okolia pri nenáročnej manuálnej práci. Komunitná záhrada má rozmery 10 x 8 metrov, čo poskytuje slušný priestor na zasadenie viacerých prvkov. Srdcom záhrady je 11 vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek a zeleniny. Súčasťou komunitnej záhrady je aj nádrž na vodu, kompostovisko a domček na náradie. V súčasnosti sú všetky záhony obsadené spokojnými záhradkármi.

Predzáhradka pre všetkých

Ide o úspešnú a medzi Karlovešťanmi veľmi obľúbenú komunitnú akciu. V roku 2023 sa konal už jej 7. ročník.

V rámci akcie v roku 2024 odmeníme starostlivosť záhradkárov o najkrajšie predzáhradky v Karlovej Vsi. Ocenení záhradkári získajú poukážku v hodnote 30 eur na nákup potrebného náradia/ kvetín/zeminy v záhradnom centre.

Záujemca musí zaslať svoje meno, adresu predzáhradky, o ktorú sa stará a jej fotodokumentáciu na mail zelen@karlovaves.sk do konca júna.

Oddelenie životného prostredia vyberie tri najkrajšie predzáhradky, ktoré ocení poukážkou v hodnote 100 eur. V prípade veľkého počtu záujemcov oceníme najväčšie a najkrajšie predzáhradky, ktoré si vyžadujú vyššiu mieru údržby. Oceňovanie sa uskutoční v septembri.

/predzáhradka na Hlaváčikovej ulici/

Predzáhradky

Usmernenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo veci výsadby a údržby zelene v predzáhradkách bytových domov:

V mene pani starostky Vám srdečne ďakujeme za vynaložený čas, energiu a častokrát aj peniaze pri nezištnom zveľaďovaní zelených plôch pred Vašimi bytovými domami v Karlovej Vsi. Robíte našu mestskú časť krajšou, príjemnejšou a zdravšou pre nás všetkých.

Pre ďalšiu prosperitu už dnes krásnych predzáhradiek je dôležité, aby sa dbalo aj na ich praktickú stránku a dlhodobú udržateľnosť. Preto sme pre Vás pripravili usmernenie vo forme základných pravidiel výsadby a údržby zelene v predzáhradkách pred bytovými domami, ktoré boli zostavené v snahe predchádzať často sa vyskytujúcim, niekedy vážnym problémom, spojených s nevhodným výberom drevín, prípadne neodborným spôsobom ich údržby v predzáhradkách.

Do predzáhradiek sa odporúča sadiť nízke kríky a byliny – trvalky, letničky, cibuľoviny a iné – do ucelených záhonov, plošne oddelených od kosených trávnikov, pre zjednodušenie údržby.

Zakazuje sa vysádzať do plôch zelene akékoľvek stromy a kríky dosahujúce v dospelosti výšku nad 2 metre, do vzdialenosti menšej ako 5 metrov od fasády bytového domu. Zároveň vo vzdialenosti menšej ako sú 2 metre od kanalizačnej alebo vodomernej šachty, alebo stožiaru verejného osvetlenia. Nakoľko predzáhradkami prechádzajú prípojky inžinierskych sietí, je potrebné sa informovať u svojho správcu/zástupcu vlastníkov, prípadne na miestnom úrade o umiestnení inžinierskych sietí v záujmovej ploche. Veľké stromy a kríky neskôr spôsobujú tienenie, vlhnutie bytov, v horšom prípade zarastanie do základov stavby obytného domu.

V prípade záujmu sadiť stromy na verejné priestranstvá je potrebné si vyžiadať súhlas vlastníka pozemku (§ 48 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a zvážiť veľkosť stromu v dospelosti, aby nezasahoval do ochranných pásiem inžinierskych sietí alebo do fasád okolitých bytových domov. Pri výsadbe treba zvážiť aj stanovištné podmienky navrhovaného prostredia. Aj v takomto prípade je oddelenie životného prostredia k dispozícii na konzultácie.

Orezy kríkov do 1/3 hmoty kríka (tvarovanie živých plotov) sa môže vykonávať celoročne, okrem doby kvitnutia. Presvetľovacie a zmladzovacie rezy, ktoré si vyžadujú zásah nad 1/3 hmoty kríka, sa vykonávajú mimo obdobia horúceho a suchého leta, aby sa predišlo preschnutiu a vysileniu kra. Orezy sa odporúčajú robiť vo vlhkom predjarnom a jesennom období.

Udržiavanie stromov sa zabezpečuje odborne realizovaným rezom stromu (§ 22 ods. 4 písm. e) Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. a STN 83 70 10 – Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). Neodborným orezom možno poškodiť strom a tým spôsobiť jeho postupné odumieranie, ktoré sa môže stať časom nebezpečné pre Vaše okolie. Poškodzovanie stromov je zároveň protizákonné a udeľuje sa za neho pokuta do výšky 6 638,78 € (§ 92 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.). Preto sa zakazuje vykonávať orezy stromov v predzáhradkách. V prípade potreby orezu stromov kontaktujte oddelenie životného prostredia mestskej časti.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť