menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Údržba a výruby drevín

Pasportizácia drevín

Naša mestská časť neustále pokračuje v inventarizácii stromov: aké stromy to sú, v akom sú stave a čo s nimi treba robiť, prípadne kedy boli prevádzkovo bezpečné. Obhliadky vykonávame priebežne počas celého roka. Bezpečnostné orezy sa vykonávajú v jarných/jesenných mesiacoch. Zinventarizovanú zeleň nájdete vyznačenú v našej interaktívnej mape po kliknutí na symbol lístka v menu vpravo a vyberiete jednu z možností týkajúcu sa zelene.

Priebežne sa vykonáva dendrologický prieskum, ktorým sa zisťuje stav drevín na pozemkoch zverených mestskej časti Karlova Ves. Prioritne sa každoročne robí v areáloch MŠ a ZŠ. Vykonávajú ho odborne spôsobilí zamestnanci životného prostredia a z kontroly je vždy vedený interný záznam.

Stav drevín sa kontroluje aj po veterných smrštiach, pričom sa vyhotovuje zápis poškodených stromov, ktoré sú určené na orez alebo výrub.

Výrubové konanie

Výrub drevín v Karlovej Vsi

Článok: Dreviny nemožno rúbať len-tak, na želanie

Výrubové konanie je správnym konaním podľa správneho poriadku a §47 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť o výrub drevín je opodstatnená len v prípade, ak drevina neplní svoje ekologické a estetické funkcie na stanovišti. Tienenie alebo alergény nie sú opodstatnené dôvody na výrub drevín. Pod pojmom drevina sa rozumie strom, ale aj krík.

Ak sa drevina nachádza na súkromnom pozemku, žiadosť o výrub dreviny je potrebné podať pokiaľ ide o stromy s obvodom nad 40 cm, meranom vo výške 130 cm nad zemou, alebo o súvislé krovité porasty s rozlohou nad 10 m².

Žiadosť o výrub je potrebná pre všetky dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Žiadosť o výrub dreviny na súkromnom pozemku

Každý občan, ktorý chce vyrúbať drevinu na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, je povinný doručiť Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny spolu so všetkými potrebnými náležitosťami osobne alebo poštou na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na základe podanej žiadosti začne orgán ochrany prírody konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny.

Tlačivo:

K vybaveniu potrebujete:

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 275, 0940 634 155, e-mail: magdalena.svorenova@karlovaves.sk

Poplatok: Správny poplatok pre fyzické osoby je 10 €, pre právnické osoby 100 €. Správny poplatok uhraďte buď priamym zaplatením do pokladne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, alebo prevodom na účet číslo SK 19 5600  0000 0018 0414 3001, variabilný symbol 221004108. Doklad o zaplatení správneho poplatku tvorí povinnú prílohu k žiadosti o výrub.

Spôsob vybavenia: Vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia.

Lehota na vybavenie: 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní odo dňa začatia konania

Zákonná úprava: zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. v znení platných predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Poznámka: Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Ak je dôvodom na výrub stavebná činnosť, na ktorú sa vydáva stavebné povolenie, súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie Okresného úradu životného prostredia, odd. OPaK, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, k predmetnej stavbe a projektová dokumentácia.

Realizované výruby

Mapa plánovaných orezov a výrubov drevín

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020