menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Cesta na Červený most

4. decembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Filip Hrivík

4. decembra 2023

Zverejnené
4. decembra 2023

Meno prijímateľa
Filip Hrivík

Odberná lehota
22.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Branislav Zvozil

4. decembra 2023

Zverejnené
4. decembra 2023

Meno prijímateľa
Branislav Zvozil

Odberná lehota
22.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Vilém

4. decembra 2023

Zverejnené
4. decembra 2023

Meno prijímateľa
Vladimír Vilém

Odberná lehota
22.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie -Poštový poukaz na výplatu- Ľudmila Bizoňová

4. decembra 2023

Zverejnené
4. decembra 2023

Meno prijímateľa
Ľudmila Bizoňová

Odberná lehota
22.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: PRIPRAVA A ROZVOZ STRAVY PRE SENIOROV

4. decembra 2023

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania


Zverejnené
4. decembra 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
175 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
1 decembra, 2023

Predloženie ponúk
15 decembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2023 10:05

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 19.12.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 z 27.10.2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 z 15.12.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo 4.4.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 z 30.6.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 z 15.12.2020

1. decembra 2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 19.12.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 z 27.10.2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 z 15.12.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo 4.4.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 z 30.6.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 z 15.12.2020

Deň vyvesenia:  01.12.2023

Uplatniť pripomienky možno najneskôr do:  11.12.2023 do 12 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese maria.pastorova@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/12/Navrh-VZN-o-miestnych-daniach.pdf

Zverejnené
1. decembra 2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2024

1. decembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Konečný

1. decembra 2023

Zverejnené
1. decembra 2023

Meno prijímateľa
Peter Konečný

Odberná lehota
19.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Filip Bujdák

1. decembra 2023

Zverejnené
1. decembra 2023

Meno prijímateľa
Filip Bujdák

Odberná lehota
19.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

1. decembra 2023

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

30. novembra 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO


Zverejnené
30. novembra 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 600,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
30 novembra, 2023

Predloženie ponúk
11 decembra, 2023 11:00

Otváranie ponúk
11 decembra, 2023 11:05

Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Jankech

30. novembra 2023

Zverejnené
30. novembra 2023

Meno prijímateľa
Stanislav Jankech

Odberná lehota
18.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Dorušinec

30. novembra 2023

Zverejnené
30. novembra 2023

Meno prijímateľa
Ján Dorušinec

Odberná lehota
10.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Lenka Šipošová

30. novembra 2023

Zverejnené
30. novembra 2023

Meno prijímateľa
Lenka Šipošová

Odberná lehota
18.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Gabčo

30. novembra 2023

Zverejnené
30. novembra 2023

Meno prijímateľa
Miroslav Gabčo

Odberná lehota
18.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Natália Aberer

30. novembra 2023

Zverejnené
30. novembra 2023

Meno prijímateľa
Natália Aberer

Odberná lehota
31.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  VW biely, BT348DC, stojí na Hany Meličkovej 22

29. novembra 2023

Poštový poukaz na výplatu – Roman Kourbakov

29. novembra 2023

Zverejnené
29. novembra 2023

Meno prijímateľa
Roman Kourbakov

Odberná lehota
16.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  VOLVO modré, BA685FT, vnútroblok Pribišova – Fullu

28. novembra 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  BMW čierne, BA670PU, vnútroblok Kuklovská

28. novembra 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  CITROEN C4, strieborný, BL748CF, zákruta Hlaváčikova – Veternicova pri lese

28. novembra 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  Mazda strieborná, BA090LF, stojí na Nad Lúčkami 47

28. novembra 2023

Oznámenie miesta uloženia písomnosti p. Viera Gonsorčíková

28. novembra 2023

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU SEGNEROVA 1/B – II. ETAPA.“

28. novembra 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO


Zverejnené
28. novembra 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah prác

Dátum zverejnenia
28 novembra, 2023

Predloženie ponúk
11 decembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
11 decembra, 2023 10:01

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020