tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 3265 o výmere 397 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 3261 o výmere 485 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 3260 o výmere 382 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 151 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 286 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 281 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 270 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 229 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc. č. 2360/23 o výmere 680 m2 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky OVS_nebytový priestor na Lackovej ul. č. 4

28. júna 2024

Podmienky OVS_garážové stojisko_Pribišova ul.

28. júna 2024

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/199 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

10. júna 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy i nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

24. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3260 v lokalite nad Devínskou cestou

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3261 v lokalite nad Devínskou cestou

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3268 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Segnerova 3 v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

8. apríla 2024

Oznámenie zámeru zámeny pozemku registra „C parc. č. 1209/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, k.ú. Devín, zapísaného na LV č. 3941 vo vlastníctve žiadateľa Juraja Husára

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru zámeny novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 3273/4 – záhrada o výmere 84 m2, k.ú. Karlova Ves, na základe geometrického plánu č. 43/2024, úradne overeným dňa 06.03.2024 pod č. 403/2024, vo vlastníctve žiadateľov Petra Líšku a Silvie Líška

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru ukončenia zmluvy č. 9/2024 o nájme pozemkov a zámeru prenajať pozemky registra „C“ parc č. 3269/3

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru prenajať pozemky

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru prenajať pozemky


Zverejnené
5. apríla 2024

Oznámenie zámeru prenajať časť pozemku registra „C“ parc. č. 3651/99 – ostatná plocha o výmere 23,5 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na liste vlastníctva č. 27, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre žiadateľa Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave za účelom vybudovania kontajnerového stojiska

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru predať pozemok registra „E“ parc. č. 4421/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 4791 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 88/2022, do výlučného vlastníctva žiadateľov MgA. Olivera Kleinerta a Mgr. art. Dany Kleinert

5. apríla 2024

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť