tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru predať pozemok registra C-KN parc. č. 182/1 – záhrada o výmere 246 m2, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 2513, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľa Ing. Marka Divékyho

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru predať časť pozemku registra „C“ parc. č. 285/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 430 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na liste vlastníctva č. 46 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľov Ing. Lukáša Jančoka a Mgr. Romana Göröga

5. apríla 2024

Podmienky verejnej obchodnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

7. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 2360/23

6. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3268

6. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3260

6. marca 2024

Obchodna verejna sutaz na prenajom zahrady p.c. 3261

6. marca 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici

21. februára 2024

Oznámenie o zámere predať majetok

9. februára 2024

Oznámenie o zámere predať majetok


Zverejnené
9. februára 2024

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

9. februára 2024

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

7. februára 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže – nájom parkovacieho miesta v objekte verejného parkoviska -garáže na Pribišovej ulici

9. januára 2024

podmienky súťaže


Zverejnené
9. januára 2024

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

7. decembra 2023

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

7. decembra 2023

Oznámenie o zámere prenajať pozemok a nebytový priestor

7. decembra 2023

Oznámie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

30. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok veľká a malá sála KCK

28. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

28. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok SŠ Tilgnerova

28. augusta 2023

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže prenájom pozemku C-KN p. č. 3290

21. augusta 2023

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže nájom nebytového priestoru na ul. Segnerova č. 3

21. augusta 2023

Podmienky obchodnej verejnej súťaže NP Segnerova 3-1.pdf

12. júla 2023

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok C-KN p.č 3290

12. júla 2023

Zámer predať časť pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod budúcou stavbou kioskovej trafostanice z dôvodu navýšenia kapacity elektrickej energie v Základnej škole Majerníkova 60

12. júna 2023

Oznámenie zámeru prenajať, predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12. júna 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť