menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

rozhodnutie Okresného úradu Bratislava vo veci odvolania voči rozhodnutiu č. KV/SU/1332/2021/22936/VŠ zo dňa 20.12.2021 – povolenie stavby na individuálnu rekreáciu na ulici Pôvabnicová

7. septembra 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. septembra 2022

Oznámenie o doručení zásielky – Jaroslav Uherec

31. augusta 2022

Zverejnené
31. augusta 2022

Meno prijímateľa
Jaroslav Uherec

Odberná lehota
16.09.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA KARLOVESKEJ KNIŽNICE – 3. ETAPA.“

26. augusta 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU


Zverejnené
26. augusta 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah a množstvo prác a tovarov

Dátum zverejnenia
26 augusta, 2022

Predloženie ponúk
12 septembra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
12 septembra, 2022 10:05

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Dorušinec

26. augusta 2022

Zverejnené
26. augusta 2022

Meno prijímateľa
Ján Dorušinec

Odberná lehota
13.09.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: „VÝMENA A DOPLNENIE BEZÚDRŽBOVÝCH HERNÝCH PRVKOV.“

25. augusta 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU


Zverejnené
25. augusta 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
5 100,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
24 augusta, 2022

Predloženie ponúk
6 septembra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
6 septembra, 2022 10:00

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveské rameno

24. augusta 2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky -Ľuboš Perich

24. augusta 2022

Zverejnené
24. augusta 2022

Meno prijímateľa
Ľuboš Perich

Odberná lehota
11.09.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení zásielky – Pavol Lupták

19. augusta 2022

Zverejnené
19. augusta 2022

Meno prijímateľa
Pavol Lupták

Odberná lehota
04.09.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Púpavová, Kuklovská

18. augusta 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

16. augusta 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Ľ.Fullu č. 4 v Bratislave

9. augusta 2022

Rozhodnutie – byt č. 8 na 2. podlaží bytového domu Jamnického 3, súpis. č. domu 3525, pozemok parc. č. C: 1550/6 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 3120

9. augusta 2022

Zverejnené
9. augusta 2022

Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia –

8. augusta 2022

lokalita Devínska cesta, Bratislava, na pozemku parc. reg. „C“ č. 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/7,

1438/15, 1438/21, 1438/8, 1438/9, 1438/10, 1438/11, 1438/12, 1438/14, 1432/2, 1432/7, 1445/1,

1445/3, 1445/6, 1469/1, 1469/3, 1469/2, 1469/5, 1469/13, 1469/14, 1446, 1468/13, 1467/4, 1465/1,

1460,  k.ú. Karlova Ves


Zverejnené
8. augusta 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Ľ. Fullu

8. augusta 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Ružinov, lokalita Zvolenská, Miletičova, Budovateľská, Belehradská, Kukorelliho park

8. augusta 2022

Rozhodnutie OÚ Bratislava – ZS, a.s.

2. augusta 2022

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

1. augusta 2022

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (MVK) a do okrskovej volebnej komisie (OkrVK)

1. augusta 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Kuklovská, Ľudovíta Fullu, Hudecová, Nabělkova, Baníkova, Janotova

28. júla 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality F. Kostku, Kuklovská, Karloveská, Novackého, Adámiho, Nabělkova, Majerníkova

27. júla 2022

2727 Spevnená plocha Ľ.Fullu, MČ BA-Karlova Ves – rozhodnutie

21. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA

21. júla 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAÚ NA STRÁNKE UVO TU


Zverejnené
21. júla 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
23 650,- EUR bez DPH

Dátum zverejnenia
21 júla, 2022

Predloženie ponúk
3 augusta, 2022 09:00

Otváranie ponúk
3 augusta, 2022 09:05

Dodatočné stavebné povolenie – IMMO

19. júla 2022


Zverejnené
19. júla 2022

Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie a o termíne doručenia kandidátnych listín kandidátov na poslancov a starostu v mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2022

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020