menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019

9. septembra 2021

Deň vyvesenia: 9.9.2021

Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 20.9.2021 do 12:00 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese martina.bendikova@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

 

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019


Zverejnené
9. septembra 2021

VZN č. 3/2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

30. júna 2021

Pozvánka na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

23. júna 2021

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020

2. júna 2021

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

19. mája 2021

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

21. apríla 2021

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

18. marca 2021

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

10. marca 2021

VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

26. februára 2021

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

17. februára 2021

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

12. januára 2021

VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

16. decembra 2020

VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

16. decembra 2020

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020.

16. decembra 2020

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

9. decembra 2020

VZN č. 4/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov

29. septembra 2020

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

17. septembra 2020

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2019

4. júna 2020

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

2. novembra 2018

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA KANDIDATÚRY


Zverejnené
2. novembra 2018

Zoznam kanditátov na starostu

26. septembra 2018

Zoznam kanditátov do zastupiteľstva

26. septembra 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

5. septembra 2018

Deň vyvesenia: 05.09.2018
Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 17.09.2018 do 12 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese ohlasovna@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves


Zverejnené
5. septembra 2018

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016

7. júna 2017

Zverejnené
7. júna 2017

VZN č. 5/2017, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava ako súčasť Základnej školy Karloveská 61, Bratislava.

18. mája 2017

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť