menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemok – záhradu, pozemky pod predajnými stánkami, predĺženie nájmu na pozemok – záhradu

8. marca 2017

Oznámenie o výrube drevín v obratisku električiek z dôvodu údržby trate

8. marca 2017

Dopravný podnik Bratislava, a. s. v novembri 2015 oznámil na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie „výrub 13 ks drevín (stromov aj krov) v obvode dráhy električky v bezprostrednej blízkosti prevesov kotvených do trakčných stožiarov, ktoré nesú trolejové vedenie. Niektoré z drevín obmedzujú výhľadové pomery, čím ohrozujú bezpečnosť premávky.“
Oznámenie bolo vykonané podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub bol vykonaný na základe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.

sken

098996-oznamenie o vyrube – DPB

 


Zverejnené
8. marca 2017

Oznámenie o oreze a výrube drevín, lokalita svah od Hany Meličkovej 1-5 po ul. Nad Dunajom

7. marca 2017

V dňoch 06.03.2017 – 30.03.2017 bude vykonávať spoločnosť Karolia, a. s. orez a výrub drevín na pozemkoch parc. č. 1421/1, 1421/2, 1422/1, 1422/2, 1426/198, 1426/199, 1426/201, 1426/267, 1426/268, 1426/304, 1426/476 C-KN v k. ú. Karlova Ves v súlade s § 47 ods. 4 písm. a) – g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a § 43 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

lickova_2017-03-07_08-43-05

lickova_2017-03-07_08-44-36

 


Zverejnené
7. marca 2017

OZN_o zastavení konania o predĺžení územného rozhodnutia

6. marca 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku – auto FORD Fiesta 1,3 5-dverový hatchback

27. februára 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita Medveďovej v k. ú. Petržalka

22. februára 2017

Upovedomenie Medveďovej


Zverejnené
22. februára 2017

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – Určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja Sihoť

20. februára 2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

17. februára 2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj


Zverejnené
17. februára 2017

VZN č. 1/2017 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

17. februára 2017

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 – Štatistický úrad SR

15. februára 2017

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby – Zuzana Syneková

15. februára 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Slovenská akadémia vied, lokalita Dúbravská cesta

13. februára 2017

Upovedomenie SAV – Dúbravská cesta


Zverejnené
13. februára 2017

Upozornenie pre majiteľa dlhodobo stojaceho motorového vozidla – BA-603EF Renault Master, majiteľ Ján Legindi

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborný prívesný vozík Pongratz, Beniakova 12

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná metalíza Toyota Avensis, Spieszová

10. februára 2017

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. februára 2017

Verejné ponukové konanie na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení

31. januára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná AUDI A4, Nábělkova

27. januára 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

25. januára 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
25. januára 2017

Oznámenie zámeru Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami

24. januára 2017

Oznámenie zámeru žiadateľky Vladislavy Jurištovej kúpiť pozemok pod záhradným domom parc. registra E-KN č. 4051/3 a záhradu parc. registra C-KN č. 3282/2

24. januára 2017

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

24. januára 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita cintorín Slávičie údolie

23. januára 2017

Upovedomenie Lukovicsová


Zverejnené
23. januára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – tmavomodrá Škoda Felícia, Ľ. Fullu – vykládka Billa

18. januára 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Adriána Omanová

17. januára 2017
Meno príjemcu:
Adriána Omanová
 
Meno odosielateľa:
Notársky úrad, JUDr. Mária Cintavá, Trnavská cesta 1, 831 04 Bratislava
 
Odberná lehota:
31.01.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, kancelária č. 210

Zverejnené
17. januára 2017

Pošta
null

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť