menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Prerušenie dodávky elektriny na u. Zohorská č. 6

10. januára 2017

prerusenie-dodavky-elektriny


Zverejnené
10. januára 2017

Oznamenie o docasnom preruseni privodu vody na u. L.Fullu a Pribišová

9. januára 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Dajana Štiberová

5. januára 2017
Meno príjemcu:
Dajana Štiberová
 
Odosielateľ:
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
 
Odberná lehota:
19.01.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, kancelária č. 210

Zverejnené
5. januára 2017

Pošta
null

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – biela dodávka Pony Fantasy, Dúbravská cesta

3. januára 2017

Prijaté nariadenia a zákazy na území Karlova Ves – z dôvodu potvrdeného výskytu vtáčej chrípky

29. decembra 2016

Na základe listu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – mesto, ktoré bolo doručené na miestny úrad dnes, mestská časť informuje svojich obyvateľov o potvrdení výskytu vtáčej chrípky v katastrálnom území Dúbravka a z tohto dôvodu v katastrálnom území Karlova Ves

 

 

 

NARIAĎUJE:

 1. Vykonať do 3.1.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v písomnej forme.
 2. Zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo chovný priestor zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 3. Majiteľom a držiteľom, aby bezodkladne oznamovali na RVPS Bratislava-mesto (tel: 64 461 207, 64 461 209) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérii:
             – pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
             – pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,
             – týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
             – akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
 4. Nakupovanie hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované.
 5. Minimalizovanie počtov ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou.
 6. Aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

 

ZAKAZUJE:

 1. Presun živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov
 2. Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia.
 3. Konania zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov

 

Tieto nariadenia a zákazy platia do odvolania.

 

Celý obdržaný list si môžete prečítať tu:

Celý list – Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – mesto

 

Verejne dostupné informácie nájdete aj tu:

http://domov.sme.sk/c/20421487/na-slovensku-bol-potvrdeny-prvy-vyskyt-vtacej-chripky.html


Zverejnené
29. decembra 2016

Pošta
null

DSP_Szmicskova, zasklenie terasy, Ľ.Fullu č.9,BA

29. decembra 2016

OZN_Matovič RD Donnerova, predĺženie platnosti UR

21. decembra 2016

VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

21. decembra 2016

VZN č. 6/2016 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2016

ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou – prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

15. decembra 2016

Prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Bratislava, Devínska cesta -SO 01 Kanalizácia, SO 02 Rekonštrukcia vodovodu“  na pozemkoch parc. č. 3815, 3813/1, 3814/1, 3646/1, 3722/1, 3641/1 k. ú. Karlova Ves, žiadateľa RP projekt, s.r .o., Stromová 2299/9, 900 31 Stupava pre stavebníka BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

23926__kv20160023926


Zverejnené
15. decembra 2016

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

14. decembra 2016

OZN_DSP Vlčková, záhradná chata ul. Iskerníkova

14. decembra 2016

ozn_dsp-vlckova-zahr-chata-ul-iskernikova


Zverejnené
14. decembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Dúbravská cesta

12. decembra 2016

upovedomenie-westend-iii


Zverejnené
12. decembra 2016

„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ rozhodnutie – stavebné povolenie

9. decembra 2016

rozhodnutie_stavebne_povolenie_elektricka


Zverejnené
9. decembra 2016

ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava – schválenie programu starostlivosti o lesy – Lesy SR Bratislava

9. decembra 2016

22966__kv20160022966


Zverejnené
9. decembra 2016

ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava – schválenie programu starostlivosti o lesy – ostatné subjekty Bratislava

9. decembra 2016

21332__kv20160021332


Zverejnené
9. decembra 2016

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

7. decembra 2016

Rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave o neposudzovaní strategického dokumentu PHSR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

7. decembra 2016

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súlade s § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 07.10.2016 predložila príslušnému orgánu Okresnému úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023.

Príslušný orgán dňa 17.10.2016 zaslal na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informáciu o začatí zisťovacieho  konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zverejnil predmetné oznámenie o strategickom dokumente a jeho návrh na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia.

Dňa 02.12.2016 bolo na Metskú časť Bratislava-KarlovaVes doručené rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického dokumentu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je k dispozícii na nahliadnutie tu. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré budú zohľadnené v procese spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Všetky informácie o procese prípravy strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023  sú k dispozícii tu.


Zverejnené
7. decembra 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

5. decembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. decembra 2016

Vyzva-LODENICA


Zverejnené
2. decembra 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – červené Alfa Romeo 158, Staré Grunty 23

30. novembra 2016

Výzva neznámemu majiteľovi Škoda Felícia (farba modrá) na ulici Ľudovíta Fullu 2

25. novembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2016

Oznámenie o dočasnom prerušení prívodu vody

23. novembra 2016

oznamenie-o-docasnom-preruseni-privodu-vody


Zverejnené
23. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

23. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka-46


Zverejnené
23. novembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť