tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

OZN_Matovič RD Donnerova, predĺženie platnosti UR

21. decembra 2016

VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

21. decembra 2016

VZN č. 6/2016 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2016

ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou – prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

15. decembra 2016

Prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Bratislava, Devínska cesta -SO 01 Kanalizácia, SO 02 Rekonštrukcia vodovodu“  na pozemkoch parc. č. 3815, 3813/1, 3814/1, 3646/1, 3722/1, 3641/1 k. ú. Karlova Ves, žiadateľa RP projekt, s.r .o., Stromová 2299/9, 900 31 Stupava pre stavebníka BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

23926__kv20160023926


Zverejnené
15. decembra 2016

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

14. decembra 2016

OZN_DSP Vlčková, záhradná chata ul. Iskerníkova

14. decembra 2016

ozn_dsp-vlckova-zahr-chata-ul-iskernikova


Zverejnené
14. decembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Dúbravská cesta

12. decembra 2016

upovedomenie-westend-iii


Zverejnené
12. decembra 2016

„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ rozhodnutie – stavebné povolenie

9. decembra 2016

rozhodnutie_stavebne_povolenie_elektricka


Zverejnené
9. decembra 2016

ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava – schválenie programu starostlivosti o lesy – Lesy SR Bratislava

9. decembra 2016

22966__kv20160022966


Zverejnené
9. decembra 2016

ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava – schválenie programu starostlivosti o lesy – ostatné subjekty Bratislava

9. decembra 2016

21332__kv20160021332


Zverejnené
9. decembra 2016

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

7. decembra 2016

Rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave o neposudzovaní strategického dokumentu PHSR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

7. decembra 2016

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súlade s § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 07.10.2016 predložila príslušnému orgánu Okresnému úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023.

Príslušný orgán dňa 17.10.2016 zaslal na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informáciu o začatí zisťovacieho  konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zverejnil predmetné oznámenie o strategickom dokumente a jeho návrh na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia.

Dňa 02.12.2016 bolo na Metskú časť Bratislava-KarlovaVes doručené rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického dokumentu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je k dispozícii na nahliadnutie tu. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré budú zohľadnené v procese spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Všetky informácie o procese prípravy strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023  sú k dispozícii tu.


Zverejnené
7. decembra 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

5. decembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. decembra 2016

Vyzva-LODENICA


Zverejnené
2. decembra 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – červené Alfa Romeo 158, Staré Grunty 23

30. novembra 2016

Výzva neznámemu majiteľovi Škoda Felícia (farba modrá) na ulici Ľudovíta Fullu 2

25. novembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2016

Oznámenie o dočasnom prerušení prívodu vody

23. novembra 2016

oznamenie-o-docasnom-preruseni-privodu-vody


Zverejnené
23. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

23. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka-46


Zverejnené
23. novembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Chodník pozdĺž Perneckej ulice v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

23. novembra 2016

Vyzva-Chodnik Pernecka


Zverejnené
23. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok – nebytové priestory v objekte na Lackovej ulici č. 4 Jednote dôchodcov Slovenska z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

21. novembra 2016

upovedomenie-westend-ii


Zverejnené
21. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

21. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka


Zverejnené
21. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemky pod garážami, pod predajnými stánkami, predĺžiť doby nájmu na pozemky pod garážami, na pozemok – záhradu, pod predajnými stánkami, pod garážami pre lode

14. novembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť