menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Optické prepojenie BA_Kresánkova_1274BR

16. mája 2016

OZN_opt prepoj BA_Kresánkova_1274BR


Zverejnené
16. mája 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Hviezdoslavovo nám. a Vajanského nábr., k. ú. Staré Mesto

12. mája 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova pod terasou medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova

12. mája 2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Karloveská 61

3. mája 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 23.03.2016

25. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Karloveská – Jána Stanislava

20. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Dlhé diely I.

20. apríla 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborné Mitsubishi Carisma, roh Kuklovská/Sološnická

20. apríla 2016

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

20. apríla 2016

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

18. apríla 2016

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC)

18. apríla 2016

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

12. apríla 2016

Elektrika KCK_zverejnenie_12.4.2016


Zverejnené
12. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – lokalita Adámiho ul.

7. apríla 2016

Oznámenie zámeru predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova – BILLA, s.r.o.

6. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Mlynská dolina

4. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré grunty

30. marca 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory – Majerníkova 14-16

30. marca 2016

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Dostavba areálu Westend – spevnené plochy

23. marca 2016

Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

23. marca 2016

Oznámenie o začatí konania drenážny systém H.Meličkovej 21-25

22. marca 2016

Zámer uzavrieť Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania pozemku z dôvodu vedenia trasy líniovej stavby „BA-Kresánkova-1274BR“

22. marca 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na pozemok

22. marca 2016

Oznámenie o dražbe

22. marca 2016

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory na Perneckej ul. žiadateľovi Sociálna poisťovňa

11. marca 2016

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

3. marca 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť