tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

T.I.N.O. s.r.o. „Stomatol. ambulancie “, Staré grunty 260, 262, 841 04 Bratislava-oboznámenie sa s podkladmi

10. júna 2020

Oznámenie o začatí územného konania – STL plynovod D 110 – Staré grunty

22. mája 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – oporný múr Ľ.Fullu

18. mája 2020

Rozhodnutie o ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

13. mája 2020

Oznámenie o začatí stav. konania – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

20. apríla 2020

Oznámenie o začati konania ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

2. apríla 2020

Oznámenie Stavebného úradu

19. marca 2020

Oznámenie

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, oznamuje, že vzhľadom na opatrenie súvisiace so snahou obmedziť šírenie vírusu COVID 19, tj. zrušenie stránkových hodín, uvádzame nasledovné mimoriadne opatrenia :

–    účastníkom  začatých konaní sa predlžuje lehota na podanie námietok a pripomienok o počet dní,
      po ktoré bude platiť opatrenie,

–    rušia sa termíny ústnych pojednávaní , miestnych zisťovaní, počas doby platnosti opatrenia

–   obmedzuje sa výkonávanie štátnych stavebných dohľadov

–   začaté konania budú mať podľa povahy veci predĺžené lehoty na vybavenie podľa ustanovení
    správneho poriadku, nakoľko nie je umožnené účastníkom konania nahliadnuť do spisu


Zverejnené
19. marca 2020

R o z h o d n u t ie – nariadenie odstránenia stavby : prízemná stavba s plochou strechou, pôvodne užívaná v rámci občianskej výstavby pre účely uskladnenia náradia v súvislosti s realizáciou akcií ,,z“

5. marca 2020

MZ- ROZH odstr. 233-2020- 5929


Zverejnené
5. marca 2020

Stavebné povolenie: „Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, – 2.P, Kresánkova 14, Bratislava“

27. februára 2020

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o odvolaní – spevnené plochy

21. februára 2020

Oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní časti stavby, na stavbu s názvom: ,,Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova ul. č. 4.

18. februára 2020

ZM-OZN- 1381-2020- 5223


Zverejnené
18. februára 2020

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby ohrozujúcej zdravie bezpečnosť a životy osôb, ktorej zachovanie nie možné ani rentabilné.

13. februára 2020

MZ-OZN- 233-2020- 4469


Zverejnené
13. februára 2020

oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní stavby spojenej so zmenou stavby, v nebytovom priestore č. 21 na 3. poschodí bytového domu na ulici L‘. Fullu č. 7 na prevádzku „PUB,BAR,KAVIAREŇ“

5. februára 2020

AP-OZN- 801- 2020-2865-2


Zverejnené
5. februára 2020

Podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Polyfunkčný objekt STARÉ GRUNTY“-zverejnenie informácie.

3. februára 2020

AP-Zvej-798-2020-3050


Zverejnené
3. februára 2020

ROZHODNUTIE povolenie užívať stavbu „ZS a RR bod C1 294 br 599 – Hany Meličkovej Bratislava“ na dobu trvalú.

23. januára 2020

ZK-v2020- ROZH 513-2176


Zverejnené
23. januára 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby:„Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, – 2.P, Kresánkova 14, Bratislava“

20. januára 2020

Zmena v užívaní stavby: „Zmena spoločného priestoru v bytovom dome na salón medicinálnej (suchej) pedikúry, Jurigovo námestie č. 1“

11. decembra 2019

stavebné povolenie: „Komplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava“

10. decembra 2019

KV/SU/3303/2019/21162/ZK Žiadateľ: Orange Slovensko a.s. Oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní stavby o predĺženie užívania telekomunikačnej stavby „ZS a RR bod C1 294 BR 599 – Hany Meličkovej Bratislava“ na dobu neurčitú.

2. decembra 2019

ZK – OZN- 3303-2019-21162


Zverejnené
2. decembra 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova BD Jamnického 18

5. novembra 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“

30. októbra 2019

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ -gastronomická prevádzka

29. októbra 2019

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia_Westend Crossing, a.s., 101 Drogerie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Kolaudačné rozhodnutie na hore uvedenú stavbu nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019


Zverejnené
29. októbra 2019

Oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby – pedikúra – Jurigovo nám.č.1

21. októbra 2019

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej 15, Bratislava-zmena v užívaní

9. septembra 2019

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby v bytovom doma na Jurigovom nám. č.1 – SLOTT s.r.o.

27. augusta 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť